Không Tôn Giáo Nào Cao Hơn Chân Lư

HOME T̀M HIỂU  NHẬP MÔN  sách  TIỂU SỬ   BẢN TIN   H̀NH ẢNH   thIỀN  BÀI VỞ  THƠ   gifts  TẾT 2006  QUEST  MAGAZINES

 

T̀M HIỂU

THÔNG THIÊN HỌC


TTH Giảng Lược
Bí Quyết TTH

TTH Dẫn Giải


TTH Khái Lược


Thông Thiên Học


TTH Là Ǵ

Chân Lư Th Hin Qua Khung Ca Thông Thiên Hc

     Chân Lư muôn đi vn là mt, nhưng theo thi gian, không gian, theo đc tính ca ging dân và theo s tiến hóa ca nhân loi, Chân lư biu hin cơi trn này qua khung ca  các tôn giáo mi lúc mi khác. V́ l đó, khung ca mi tôn giáo đu có h́nh thc cũng như màu sc khác bit. Theo th thc y, cui thế k 19, đ đáp ng mt thi kỳ mi, mt trào lưu mi, thi đi mà con người năm châu đă ni ṿng tay nh s phát trin vượt bc ca Khoa Hc Thc Nghim v c hai lănh vc vi mô và vĩ mô, Chân Lư th hin qua cánh ca Thông Thiên Hc.

     Chân lư th hin qua khung ca TTH mang nhng sc thái ni bt sau:

1-  Thông Thiên Hc là Minh Triết Thiêng Liêng được tŕnh bày theo ngôn ng đương thi.

2- Thông Thiên Hc là mt Hi, tuy nhiên, gi Thông Thiên Hc là mt tôn giáo cũng đúng, nhưng TTH là mt tôn giáo không có Giáo ch, nghi l ca TTH là cách Cư X và giáo điu ca TTH là T́nh Thương.

     C th hơn, chúng ta thy trong mc đích th nht ca hi: “T́nh huynh đ đi đng”. Đ đi đến đi đng, con người phi vượt qua mi biên gii vt cht cũng như biên gii tinh thn đ đến vi nhau tương t như vượt qua hàng rào ch nghĩa đ đến vi ư tưởng ca tác gi khi đc sách. Quc gia nào, sc dân nào, ngh nghip nào, ging phái nào, tôn giáo nào…… cũng không quan trng, không mt nhăn hiu nào có th che lp bn th đích thc: Nhân Loi, mt Huynh Đ Đi Đng,  mt Đi Ngă Duy Nht. Đ vượt qua hàng rào biên gii y đng lc duy nht có đ năng lc đ thc hin đó là T́nh Thương, giáo điu ca TTH.  V́ thế TTH mi ly câu  Không Tôn Giáo nào cao hơn Chân lư làm tiêu ng.

3- Nếu ch nói đến Minh Triết Thiêng Liêng, nói đến Huynh Đ Đi Đng không th́ cũng đ thy  rơ sc thái ca TTH, nhưng mt góc đ nào đó vn c̣n chưa toát lên hết được màu sc ca TTH nếu không nói đến Chương Tŕnh Tiến Hóa Ca Nhân Loi.

     Chương tŕnh này nhm giúp con người phát trin t ch Phàm Nhân đến ch Siêu Nhân, t ch Vô Minh đến ch Minh Triết, t Tiu Ngă đến Đi Ngă, hip nht vi Thượng Đế - gii thoát - Phn bn hoàn nguyên.

     Trong giáo tŕnh này, có mt phn cơ bn và cũng là quan trng hàng đu đó là Con Người không phi ch th hin qua mt Th Xác mà c̣n th hin qua hai th khác na đó là Th Vía và Th Trí (đ hot đng, cm xúc và suy tưởng). Qua các th này, chúng ta s hiu được Luân xa, nhng H́nh Tư Tưởng, Quyn năng Tư tưởng, phép Chuyn di Tư tưởng, Thn nhăn, Thn nhĩ, Xut Vía cùng nhng kh năng đc bit khác ca chúng tht huyn diu. T đó s hiu được thế gii vô h́nh, hiu thêm được yoga, thin đnh và cũng hiu thêm nhng nghip qu vô h́nh do Th Vía và Th Trí gây ra cho ḿnh và nh hưởng nhng người chung quanh như thế nào. Và quan trng nht vn là nhn din, ư thc  được Con Người là ch ba th, Th Xác Th Vía, Th Trí ch là các th đ Con Người x dng trên con đường tiến hóa.

      Ba th này lng vào nhau v́ nguyên t h́nh thành ba th này có cu trúc lng vào nhau t khi thy. Hành tŕnh tiến hóa ca mt con người không ch vi Th Xác cơi Hng Trn, mà sau khi b xác con người s sinh hot vi Th Vía cơi Trung Gii, và vi Th Trí cơi Trí. Và ba cơi này nm trong by cơi ca Vũ tr t cơi Hng trn cho đến cơi Ti Đi Niết Bàn. Sau cuc hành tŕnh vi ba th qua ba cơi mi hết mt kiếp người. Theo chương tŕnh tiến hóa, Con người vi ba th s chu tác đng ca nhng Đnh lut ca Vũ tr, trong đó lut Nhân Qu và Luân Hi là hai lut chính yếu, bên cnh nhng lut khác (công b́nh, hi sinh . . .), giúp Con người thc hin được đi lut Tiến Hóa ca Thiên Cơ qua các Cuc Tun hoàn trên nhng Bu hành tinh trong mt Thái dương h và vô s Thái dương h khác na..

     Vi nhiu kiếp Luân Hi như vy, con người tiến hóa đến ch hoàn thin, hoàn m, tr thành mt bc Siêu phàm hay đt thành Chánh qu qua nhng giai đon làm Đ t, 4 bc T Thánh và trên La hán ta c̣n có các bc Chơn Tiên, B Tát, Pht  v.v. . .  

      Thông Thiên Hc không dành riêng cho mt ai, ai cũng có th đến vi Thông Thiên Hc min là chp nhn mc đích th nht ca hi. Hay nói mt cách khác, ai cũng có th tham gia và tr thành cng tác viên cho Đi Lut Tiến Hóa và ai cũng có th tr thành đng s vi các v Chơn Sư Minh Triết  trong công vic phng s này min là h có ḷng tha thiết, quan tâm đến s đau kh ca nhân loi và mt ḷng đng hành cùng  nhân loi vượt khi b kh vô minh đến b minh triết vĩnh hng.  

       Có th nói đây là nhng nét tiêu biu ca Thông Thiên Hc. Nếu quí v nghiên cu chúng quí v s thưởng thc được mt bc tranh mi vi ch đ “Chân Lư Th Hin Qua Khung Ca Thông Thiên Hc.

                                                                     Như Hi - Mùa Thu 2011


Dưới Chơn Thầy 


Tiếng Nói Vô Thinh


Ánh Sáng
Trên Dường ĐạoGiảng Lư
Tiếng Nói Vô ThinhChâu Ngọc Đông Phương


Chân Lư Hàng Ngày
 

 HOME T̀M HIỂU  NHẬP MÔN  sách  TIỂU SỬ   BẢN TIN   H̀NH ẢNH   thIỀN  BÀI VỞ  THƠ   gifts  TẾT 2006  QUEST  MAGAZINES