HOME T̀M HIỂU  NHẬP MÔN  sách  TIỂU SỬ   BẢN TIN   H̀NH ẢNH   thIỀN  BÀI VỞ  THƠ   gifts  TẾT 2006  NỮ THẦN ISIS
 
Ba Mục Đích Của Hội TTH
Mục đích thứ Nhứt
Mục Đích Thứ Nh́
Mục Dích Thứ Ba

Những Bài Mới

Công Việc Gian Nan  Radha Burnier

Sự Hồi Sinh Của Con Người   N. SRI RAM

Đạo Văn  C. W. Leadbeater

Công Việc Của Các Chơn Sư  C. W. Leadbeater

Mục Tiêu Thứ Nh́ Của Hội TTH  Radha Burnier

Mục Tiêu Thứ Ba Của Hội TTH  C. W.Leadbeater

Thể Hạ Trí Với Việc Tu Dưỡng Bản Thân  I. K. TAIMN

Mưu Cầu Minh Triết N. SRI RAM

Những Giáo Huấn Sơ Khởi Của Chơn Sư Tiết 6

Những Tác Phẩm Của Tôi

Những Bức Thư Chơn Sư  M Và K.H Gửi Cho A.P Sinnett Tiết VII

 

Radha Burnier 1923- 2013

Bà Radha Burnier Hội trưởng Hội Thông Thiên Học Thế Giới đă qua đời vào ngày 31 tháng 10 năm 2013 tại Adyar.

Có một diễn biến đáng ghi nhớ trong nhiệm kỳ Hội trưởng của bà Radha Burnier là việc làm mới lại sự tiếp xúc giữa Hội Thông Thiên Học với Krishnamurti.

 

Những bài viết của bà Burnier về Krishnamurti

BurnierKrishnamurti và Thông Thiên Học  Radha Burnier  (New)

Thông Điệp Của Krishnamurti  C. JINARĀJADĀSA (New)

tiếp theo

 

 

Hội Thông Thiên Học là một tổ chức quốc tế, với ư nghĩa rộng răi của từ, mà hội viên thuộc tất cả các giống dân, tín ngưỡng và ư kiến khác nhau nhưng họ hợp tác làm việc với nhau cùng chung một mục đích: sự tiến bộ của nhân loại - Nhưng với danh nghĩa là Hội, Hội hoàn toàn không thuộc về bất cứ quốc gia nào hoặc  đảng phái chính trị nào.

Về phương diện Hội, họ chỉ có thể hành động tập thể cho các vấn đề chung có liên quan với Thông Thiên Học; về phương diện cá nhân, họ được hoàn toàn tự do để theo tư tưởng và hành động chính trị riêng biệt, miễn hành động đó đừng đi ngược lại nguyên lư của Thông Thiên Học và không có điều hại nào cho chính Hội Thông Thiên Học.
(Bí Quyết Thông Thiên Học, H. P. B
.)

 

Thông Thiên Học là Khoa Học của linh hồn.

Thông Thiên Học là Minh Triết Cổ Truyền được tŕnh bày lại theo thời đại hiện nay

Hội Thông Thiên Học là một tổ chức quốc tế, với ư nghĩa rộng răi của từ, mà hội viên thuộc tất cả các giống dân, tín ngưỡng và ư kiến khác nhau nhưng họ hợp tác làm việc với nhau cùng chung một mục đích: sự tiến bộ của nhân loại - Nhưng với danh nghĩa là Hội, Hội hoàn toàn không thuộc về bất cứ quốc gia nào hoặc  đảng phái chính trị nào.

Về phương diện Hội, họ chỉ có thể hành động tập thể cho các vấn đề chung có liên quan với Thông Thiên Học; về phương diện cá nhân, họ được hoàn toàn tự do để theo tư tưởng và hành động chính trị riêng biệt, miễn hành động đó đừng đi ngược lại nguyên lư của Thông Thiên Học và không có điều hại nào cho chính Hội Thông Thiên Học.
(Bí Quyết Thông Thiên Học, H. P. B
.)

   

 HOME T̀M HIỂU  NHẬP MÔN  sách  TIỂU SỬ   BẢN TIN   H̀NH ẢNH   thIỀN  BÀI VỞ  THƠ   gifts  TẾT 2006  NỮ THẦN ISIS