Không Tôn Giáo Nào Cao Hơn Chân Lư

 HOME T̀M HIỂU  NHẬP MÔN  sách  TIỂU SỬ   BẢN TIN   H̀NH ẢNH   thIỀN  BÀI VỞ  THƠ   gifts  TẾT 2006  NỮ THẦN ISIS

Diễn giả: Geoffrey Hodson

CHƠN SƯ, ĐỆ TỬ và CON ĐƯỜNG QUYỀN NĂNG

Thông dịch

Nguyễn Hữu Kiệt

 

CHƠN SƯ, ĐỆ TỬ

VÀ CON ĐƯỜNG QUYỀN NĂNG

        Tối hôm nay tôi xin tŕnh bày về sự tiến hóa thiên nhiên. Sự tiến hóa nầy có hai phương diện:

1-                 Tiến hóa ở xác thân con người ;

2-                 Nẩy nở quyền năng tiềm tàng trong con người.

        Trong sự tiến hóa ở xác thân th́ có điều đặc biệt nhất là hệ thần kinh của con người bị kích thích từ bên ngoài, c̣n quyền năng tiềm    tàng, th́ lần lần nảy nở từ bên trong. Và v́ có sự tiến hóa song song với nhau nên xác thân lần lần tinh vi hơn và tinh thần cũng tốt đẹp hơn. Sự tiến hóa nầy tiếp tục không ngừng cho đến khi con người đạt đến quả vị Phật và nhập cơi Niết Bàn. Trong phương pháp thiên nhiên đi đến sự tiến hóa có một áp lực cho sự nẩy nở. Áp lực nầy giống như ở trong một hột lúa,  nó thúc  đẩy hột giống trở thành cây lúa khi được hoàn cảnh thuận tiện. Động lực đó hiện diện trong phần thiêng liêng của mỗi người. Đó là sự thúc đẩy của Tinh thần. Chính cái động lực đó là nguyên nhân của sự tiến hóa. C̣n động lực thứ hai nó làm cho ta đáp lại sự kích thích bên ngoài như quư Ông, quư Bà ở xứ Phật giáo biết rơ, đó là động lực của Luật Nhân Quả hoạt động trong khi linh hồn trải qua nhiều kiếp luân hồi. Mỗi khi luân hồi là chúng ta nhận được nhiều bài học, nhiều kinh nghiệm và dần dần chúng ta đi đến sự hiểu biết, sự minh triết. Đó cũng là một tư tưởng đặc biệt về sự luân hồi, quả báo mà tôi xin lập lại đây để củng cố thêm về sự thông hiểu hai định luật thiên nhiên đó.

        Lịch tŕnh tiến hóa của nhân loại đă có từ mấy triệu năm rồi. Vậy chúng ta có thể nhận thức rằng: có nhiều vị đă đạt được những quả vị tối cao. Và điều nầy hết sức hợp lư đối với sự tiến hóa và tấn bộ. Hơn nữa trong tất cả các tôn giáo đều nhất quyết cho rằng đă có nhiều vị xuất chúng, nhiều vị Tiên, Thánh trong nhân loại chúng ta. Đó là những vị Phật, những Đấng Cứu Thế, những Bồ Tát, những Tiên Thánh hay Rishis, Mahatma. Thông Thiên Học rất đồng ư về điều nầy. Thông-Thiên-Học c̣n công nhận chẳng những quả vị thiên trách, mà đến cả tên tuổi và chỗ ở của các Ngài nữa.

        Giờ đây, tôi thí dụ chúng ta gặp được các vị cao cả ấy trong xác thân, chúng ta có thể nhận được các Ngài không và bằng cách nào? Tôi thiết  tưởng chúng ta chỉ có thể nhận được các Ngài khi chúng ta có được một vài đức tánh như các Ngài. Nhà triết học Emerson đă từng nói: “Nếu chúng ta không thấy được Thượng Đế chỉ v́ chúng ta không tưởng tượng Ngài được”. Điều nầy đúng, v́ chúng ta chỉ có thể thấy được khi chúng ta thực hiện được. Người ngu đần chỉ có thể thấy sự ngu đần trong kẻ khác và nhà hiền triết th́ thấy đặng sự minh triết trong kẻ khác. Cũng như vậy, khi chúng ta có được sự từ bi, bác ái  đối với mọi người, th́ chúng ta sẽ thấy điều nầy trong tâm các đấng Cao Cả.

        Chúng ta có thể h́nh dung các Ngài ra sao? Các Ngài như thế nào? Đầu tiên nhất là các Ngài có một sức mạnh vô song về ư chí, một ư chí mà không ǵ cưỡng lại được. Đây là một thí dụ: Đấng Christ và các đệ tử của Ngài đi thuyền trên biển hồ Galilée. Trong khi Ngài nằm nghỉ th́ một cơn băo tố nổi lên. Gió to, sóng lớn làm thuyền nghiêng ngữa gần bị ch́m. Các vị đệ tử liền gọi đấng Christ dậy. Ngài b́nh tĩnh day mặt lại phía băo tố đang gầm thét mà nói rằng; “Hăy yên lặng”. Rồi thiên nhiên phải vâng lời và băo tố dịu xuống cũng hết hẳn. Quyền năng của một vị Chúa thật là cao siêu phi thường, và Ngài cũng có thể làm yên lặng những cơn băo ḷng của chúng ta.

        Trong nhiều dịp, đức Phật cũng cho chúng ta thấy quyền năng của Ngài. Khi Đề-bà-đạt-ta muốn dùng voi dữ để hại Ngài, th́ Ngài cũng dùng quyền năng siêu-việt của ư chí để khắc phục con voi hung hăn ấy.

C̣n quyền năng của những Đấng Cao Cả mà giới Thông Thiên Học gọi là Chơn Tiên hay là Chơn Sư th́ như thế nào? Cái bí quyết của những quyền năng cao siêu ấy là: Các Ngài đă thực hiện được sự hiệp nhứt ḿnh với Thiên Nhiên. Các  Ngài biết rằng ḿnh với Thượng Đế chỉ là Một, với Thiên Nhiên cũng chỉ là Một. Quyền năng của các Ngài ở trong Thượng Đế và trong Thiên Nhiên. V́ thực hiện được sự hiệp nhứt là có được quyền năng. Chúng ta chẳng những thấy được trong các Ngài một ư chí mạnh mẽ, mà chúng ta c̣n nhận thức một sự thông cảm, một sự Minh Triết, một ḷng Bác ái vô biên v́ các Ngài cảm biết được Thiên Nhiên. V́ vậy các Ngài hiểu và thương yêu một cách sâu xa mọi sinh linh. Với cái Trí, chúng ta thường tiếp được những cảm hứng của các Ngài. Đó là sự giúp đỡ thường xuyên của các Ngài. Với Thượng Trí, chẳng những các Chơn Sư có được sự hiểu biết sâu rộng mà các Ngài c̣n có thể thấu triệt mọi vấn đề theo ư muốn. Các Ngài c̣n có một sự hiểu biết bên trong, đó là trực giác. Người ta thường ví các Ngài là những vị thông suốt mọi việc. Và sự thông suốt nầy chẳng những về những vấn đề vật lư học, hóa học, khoa học mà c̣n gồm cả những cơi vô h́nh bởi v́ tâm của các Ngài đă hợp nhứt với tâm của Vũ-trụ. Các Chân sư chẳng những dùng quyền năng riêng của ḿnh mà c̣n có thể sử dụng quyền năng của thiên nhiên nữa. Sau sự thực hiện nầy, các Ngài c̣n muốn chia sớt sự hiểu biết của các Ngài cho chúng ta. Các Ngài thật là những bậc vĩ nhân, những bậc siêu phàm mà chúng ta có thể t́m thấy trong nhân loại. Các vị Chơn Tiên hợp nhau lại thành một nhóm gọi là Quần - Tiên - Hội    sự  hiệp nhứt  để phụng sự Thiên Cơ là giúp đỡ sự tiến hóa của tất cả sinh linh. Các Ngài cũng chia sớt cho chúng ta Ư-Chí, sự Minh Triết và ḷng Bác-ái vô biên của các Ngài. Với những quyền năng siêu linh, các Ngài là những nhà Lănh tụ hoàn toàn của nhân loại, những nhà Giáo-chủ, những Phụng-sự gia tận tâm cho tất cả chúng ta. Có Đấng Chơn sư đă thâu thái được những sự tinh vi, những thẫm mỹ của ngành nghệ thuật. Cũng có những vị đă trở thảnh những nhà Khoa học, Bác học hoàn toàn, chẳng những về cơi vật chất nầy mà c̣n cả những cơi vô-h́nh nữa. Các Ngài cũng là những nhà phát minh đại tài, có thể tạo và sử dụng mọi năng lực. Tất cả các điều mà các Ngài thực hiện ở cơi Trần là để phục vụ nhân loại trong sự Minh-triết. Đă từ lâu, các Chơn Tiên đă thực hiện được những quyền năng thần bí. Các Ngài có thể rời bỏ xác phàm theo ư muốn để hoạt động ở những cơi cao với một tri thức liên tục. Khi nhập trở lại xác phàm, các Ngài đều nhớ rơ với mọi chi tiết ḿnh đă đi đâu và làm những ǵ. Các Ngài cũng có thể dùng ư chí để xuất hiện bất cứ nơi nào, giờ nào, hoàn cảnh nào tùy ư muốn thi hành một ư định nào. Khi đó xác thân của các Ngài không phải như ngủ mê, mà chỉ ở trong trạng thái yên tĩnh và tâm thức th́ hướng đến cơi, đến nơi mà các Ngài muốn hoạt động. Thí dụ giờ đây, một vị Chơn Sư ở Hi-mă-lạp-sơn muốn đến Việt Nam, các Ngài không dùng phương tiện du lịch b́nh thường của chúng ta, các Ngài đem tâm thức hướng về Việt Nam và biết chúng ta hiện thời hội họp nơi đây, chúng ta đang làm ǵ và trong chúng ta ai cần sự giúp đỡ. Các Ngài luôn luôn thực hiện điều nầy. Các Ngài cũng có thể chuyển di thần lực của ḿnh nhứt là ở nơi nào có một vị đệ tử của các Ngài . Ngài hướng dẫn tư tưởng của vị đệ tử ấy để thực hiện công cuộc chung. Người đệ tử, với sự liên lạc tinh thần, cũng có thể dùng tư tưởng để chuyển những điều ḿnh trông thấy, cảm biết đến Sư phụ ḿnh. Các đấng Chơn Tiên có thể giữ xác thân ḿnh hằng mấy thế kỷ mà không hư hao, già yếu. Chúng ta cũng biết có nhiều luật thiên nhiên mà chúng ta phải theo để có được sức khỏe. C̣n các Ngài th́ luôn luôn sống ḥa hợp với những luật đó, bởi thế, các Ngài không bao giờ lâm bệnh, trở nên già. Vậy xác thân của các Ngài giống như thế nào? Không phải tất cả các Ngài đều giữ xác phàm. Có 7 con đường mà các Chơn Tiên có thể chọn :

  1-  Nhập Niết Bàn – Ḥa hợp ḿnh trong sự sống Duy nhất ở cơi Niết Bàn.

  2-  Trở thành Đức Phật Bác Ái và giữ sự liên lạc với nhân loại.

  3- Ǵn giữ nguồn thần lực thiên nhiên của vũ trụ.

  4-  Phụng sự Đấng Thái Dương Thượng đế.

          5- Nhập thế giới của các vị Thiên Thần. Trở thành một vị Đại Thiên Thần và phụng sự Đức Thượng Đế.

          6- Trở thành những Đấng Nirmanakaya phụng sự Thiên-ư ở những  cơi cao.

          7- Giữ xác thân vật chất để phụng-sự nhân loại.

        Xác thân của các vị nầy luôn luôn khỏe mạnh nhưng rất tế nhị, cho nên các Ngài thường sống ẩn dật để bảo vệ nó khỏi sự náo nhiệt và xáo động của tỉnh thành. Có nhiều vị Chơn Tiên đang ở tại Trung Hoa và miền núi Tây Tạng. Không có một quân đội nào có thể đến gần những nơi ẩn dật của các Ngài, v́ các Ngài tạo ra một ảo ảnh (maya) để che chở nơi đó. Tuy vậy, đối với những người chí nguyện, dù nam hay nữ, muốn gặp các Ngài, th́ đều được hướng dẫn đến tận nơi ở của các Ngài. Người chí nguyện sẽ gặp được những nhân vật với tướng mạo phi thường, thân ḿnh cao lớn, mạnh khỏe và đầy nghị lực. Ở trong ṿng hào quang của các Ngài, th́ chúng ta cảm thấy một sự minh triết, một ḷng bác ái vô biên. Gương mặt và tinh thần của các Ngài cũng như chúng ta, nhưng sáng rỡ như ánh lửa, lời nói dịu hiền và nụ cười của các Ngài th́ thật khôn tả.

        Chúng ta được biết những nơi ẩn dật của các Ngài, cũng như các Đạo viện của các Ngài. Chúng ta được biết rằng: tại sa mạc Gô-bi có một trung tâm huyền bí rất lớn; tại miền núi Hi-mă-lạp-sơn cũng có nhiều vị Chơn Sư Tây Tạng trú ngụ; tại miền Nam Ấn Độ, tại Liban, tại miền Nam Ai-Cập cũng c̣n là nơi ẩn dật của các Ngài, và hiện thời tại khu rừng Transylva-nie (Hung-gia-lợi) c̣n có di tích của một lâu đài của một Chơn Tiên người Âu. Hiện thời, một vài nơi ở lục-địa Mỹ Châu được chọn làm trung tâm của Quần Tiên Hội.

        Chúng ta nên nhớ rằng, nơi giữ xác phàm của các vị đó là điều không quan trọng. Các Ngài luôn luôn có thể hoạt động bất cứ ở nơi nào, dù thuộc về cơi nào cũng vậy. Dù những người giúp đỡ cho các Ngài, các vị đệ tử của các Ngài ở nơi xa xăm nào, các Ngài cũng có thể t́m thấy đặng. Và tuy các Chơn Tiên có đầy đủ quyền năng nhưng các Ngài rất cần có những vị đệ tử để phụ giúp các Ngài. Đó là cơ hội hiếm có để những người chí nguyện có dịp t́m thấy các Ngài và trở thành đệ tử. Khi được làm đệ tử, th́ chúng ta có thể rút ngắn con đường tiến hóa của chúng ta một cách mau lẹ.

        Những vị đệ tử là những người c̣n sống ở cơi trần, thi hành theo ư của Sư Phụ ḿnh để giúp đời một cách đắc lực. Các Ngài v́ ḷng Bác ái mà phụng sự nhơn loại, các đệ tử v́ ḷng ao ước phụng sự mà được gần các Ngài. Từ ở cơi cao, các Ngài để tâm t́m kiếm những người có đạo tâm; và trong mọi trường hợp, Ngài luôn luôn giúp đỡ vị đó, tuy thường khi vị đó không hay biết. Rất hữu phước cho những ai biết ḿnh phải làm thế nào để trở nên những phụng sự gia đắc lực, để được trở thành đệ tử. Những người đó phải chế ngự bản ngă ḿnh—là sự chia rẽ ḿnh với người khác. Bằng sự tham thiền, họ cảm biết tất cả sự sống chỉ là sự duy nhứt, và khi cảm biết được điều nầy, họ thâu được một Chơn lư vĩ đại. Họ ráng sức để trở nên trong sạch, tâm tánh trở  nên cao thượng và học hỏi cách để phụng sự một cách đắc lực, phụng sự không phải theo ư riêng của ḿnh, nhưng theo ư của Sư Phụ, là Đức Thầy Minh-Triết và Bác-ái. Và sau cùng hết, khi th́ giờ đă tới sự gặp gỡ Ngài với vị đệ tử sẽ thực hiện được. Sự gặp gỡ nầy có thể thực hiện ở cơi vô h́nh. Trong giấc ngủ, hồn của vị đệ tử được dẫn đến các Ngài. Khi ấy người đệ tử thực hiện được một cách trọn vẹn ḿnh hiện đang đứng trước mặt Đấng cao cả mà ḿnh mong mỏi. Người đệ tử sẽ nhớ măi sự gặp gỡ nầy. Đức Thầy chú ư và giúp đỡ cho người đệ tử thấy và hoàn toàn tri thức. Sự gặp gỡ nầy không phải là ảo ảnh mơ hồ. Đức Sư phụ sẽ hỏi ước vọng của đệ tử là thế nào, và nếu người chí nguyện ấy xứng đáng, người ấy sẽ được ban thần lực và sẽ nhớ măi sự liên lạc chặt chẽ của Đức thầy đối với ḿnh. Một hai khi, Đức Thầy ban một vài giáo huấn để tập luyện cùng được tính t́nh tốt hơn xưa. Giáo huấn nầy cũng chỉ một vài cách phụng sự để đem lại ḥa b́nh cho thế giới.

        Và lần đầu tiên, người đệ tử được phép hỏi Đức Thầy sự ǵ ḿnh muốn. Sự gặp gỡ nầy đem lại cho người đệ tử một ánh sáng mới mẽ, một nguồn thần lực để biết ḿnh có thể phát triển những quyền năng ǵ cùng nhiều điều vinh diệu  khác nữa. C̣n có nhiều cuộc gặp gỡ khác trên những cơi cao mà những quyền năng thiêng liêng bên trong sẽ lần lần nảy nở.

        Khi trở về xác thân buổi sáng người đệ tử sẽ nhớ ḿnh đă gặp Đấng ḿnh tôn thờ. Nếu người đệ tử quyết tâm làm đời sống ḿnh tốt đẹp hơn, th́ lần lần sẽ đạt được sự yên tịnh, sự bằng an, v́ lúc đó Chơn lư đă chiếu diệu trong ḷng. Nhờ sự liên lạc của ḿnh với Đức Thầy, mà vị đệ tử cảm thấy quyền năng của ḿnh càng ngày càng rộng lớn và thần lực của Đức Thầy chảy xuyên qua ḿnh để giúp đỡ kẻ khác. Các Chơn Sư dùng đệ tử ḿnh làm cái trạm bên ngoài và đường vận hà cho thần lực của các Ngài. Đó là đời sống vinh quang của người đệ tử, có quyền năng an ủi, hướng dẫn nhơn loại. Và bí quyết của quyền năng nầy là chẳng những đó là quyền năng của đức Sư Phụ ḿnh mà một hai khi quyền năng đó do nơi Quần Tiên Hội.

        Tất cả những người chí nguyện, dù nam hay nữ, đều có thể được thâu nhận, nếu người ấy hiến dâng đời ḿnh cho nhân loại: và trong sự tham thiền, cố gắng thực hiện với Thương Đế chỉ là Một. Sự thành công trên con đường ĐẠO là ở điểm đó.

        Tự cổ chí kim, Thông-Thiên-Học đă đưa ra cho đời Chơn lư nầy: tự quên ḿnh. phụng sự nhân loại, th́ con đường đưa đến Đức Thầy Minh Triết và Bác Ái, và con đường của quyền năng sẽ mở rộng cho tất cả người chí nguyện.

*       *

*

HẠ QUYẾT TÂM 

Quyết tâm giữ măi trẻ không già  [[1]]

Cứ để thời gian mặc nó qua,

Sớm tối chăm lo rèn đạo hạnh

Cầu cho muôn loại được an ḥa.

 x x x

Đoạn tuyệt từ nay mọi dục t́nh

Giữ ḷng thanh tịnh, nguyện hy sinh,

Chăm lo phụng sự Quần Tiên Hội

Thuyền Giác đưa về độ chúng sinh.

TRÚC LÂM 

[1] Tâm hồn xuân trẻ. 


[[1]] Tâm hồn xuân trẻ.

 HOME T̀M HIỂU  NHẬP MÔN  sách  TIỂU SỬ   BẢN TIN   H̀NH ẢNH   thIỀN  BÀI VỞ  THƠ   gifts  TẾT 2006  NỮ THẦN ISIS