Không Tôn Giáo Nào Cao Hơn Chân Lư

 HOME T̀M HIỂU  NHẬP MÔN  sách  TIỂU SỬ   BẢN TIN   H̀NH ẢNH   thIỀN  BÀI VỞ  THƠ   gifts  TẾT 2006  NỮ THẦN ISIS

 

BẢN CHẤT CỦA L̉NG SÙNG TÍN

CHƯƠNG HAI MƯƠI

Trích SELF CULTURE

Tác giả I. K. TAIMNI

 

BẢN CHẤT CỦA L̉NG SÙNG TÍN

CHƯƠNG HAI MƯƠI

 

Quyển Bhakti Sutras (Cách ngôn về Ḷng Sùng Tín) của Ông Narada là một quyển sách nhỏ, gồm có 84 Sutras, hay cách ngôn, nói về những khía cạnh khác nhau của Bhakti hay ḷng sùng tín. Mặc dầu đề tài không được xem xét theo một cách có hệ thống và theo một quan điểm thâm sâu, nhưng quyển sách mang lại ánh sáng về nhiều khía cạnh của ḷng sùng tín và tổng quát được xem như một quyển sách giáo khoa nói về Bhakti Yoga (Yoga về ḷng sùng tín). Chúng ta có thể xem qua một vài Sutras của quyển sách bàn về bản chất của ḷng sùng tín và những phương tiện để phát triển nó, hầu thu thập một ư niệm tổng quát về triết lư và kỹ thuật của Bhakti Yoga:

 

       (1)  Anirvachanīyam prema-svarrūpam (51)

  Bản chất của t́nh thương hướng đến Thượng Đế không thể diễn tả.

 

(2) Mūkāsvādanavat (52)

   Đúng như hương vị đối với một người câm.

 

Những câu Sutras này tổng quát được xem như có nghĩa là bản chất của kinh nghiệm khi một người ở vào trạng thái của một t́nh thương mănh liệt hướng đến Thượng Đế hay là trạng thái ngây ngất th́ không thể diễn tả bằng lời nói. Đương nhiên điều đó đúng, nhưng nó là ư nghĩa bên ngoài, bởi v́ bản chất của bất cứ loại kinh nghiệm nào mà chúng ta thu thập, không thể diễn tả bằng lời cho bất cứ ai chưa trải qua kinh nghiệm thuộc loại ấy. Nhưng v́ tất cả chúng ta đều có những kinh nghiệm sống tương tợ nhau, nên chúng ta có thể diễn tả chúng cho người khác được.

Vậy cái nghĩa thật sự là ǵ? Chúng ta hăy xem. Trong quá tŕnh tiến hóa, chúng ta được giao thiệp với nhiều hạng người khác nhau, trong  nhiều liên lạc khác nhau lập đi lập lại măi, và nhờ những cuộc tiếp xúc như thế làm phát triển nhiều loại t́nh thương khác nhau như của người mẹ đối với con trai, của đứa con gái đối với cha, của người chồng đối với vợ, của người bạn đối với bạn bè. Chúng ta càng tăng trưởng về t́nh cảm, các loại t́nh thương mà chúng ta quen thuộc trở nên càng lúc càng nhiều, và cường độ của t́nh thương do đó tăng gia. Quang phổ của t́nh thương chúng ta trở nên đầy dủ và sáng sủa hơn khi chúng ta phát triển. Quang phổ này từ đâu mà có? Do Cái Đó. Cái mà từ đó phát sinh mọi vật, mọi khả năng, mọi quyền lực. Quang phổ của t́nh thương này chứa đựng mọi loại t́nh thương khác nhau và nó phát sinh từ ánh sáng màu trắng của T́nh Thương Thiêng Liêng, do tiến tŕnh phân chia, giống như tất cả những vật khác, cũng được phát sinh bằng cách đó. Sự phân chia này giúp chúng ta phát triển bản chất của t́nh cảm ḿnh dễ dàng hơn, bởi v́ nó dễ dàng đáp ứng và  phát triển mỗi lần một loại t́nh thương đặc biệt hạn chế, cũng như sự phân chia cái trí ra thành năm cảm giác giúp chúng ta phát triển cái trí dễ dàng hơn nhiều. Nhưng ánh sáng màu trắng không phải một thứ với các màu, mặc dầu quang phổ các màu có thể hoàn toàn đầy đủ. Một cá nhân nếu chỉ sống trong phạm vi của sự biểu hiện, trong phạm vi của các màu, không thể có một ư niệm về ánh sáng màu trắng của Thực Tại, trừ khi và đến khi nào y vượt qua khỏi sự biểu hiện và phô bày trong Ánh Sáng Thực Tại. Cũng như thế ấy, một cá nhân đă kinh nghiệm qua tất cả loại t́nh thương mà chúng ta t́m thấy trong mối quan hệ của con người, thật sự không thể có được một ư niệm về T́nh Thương Thiêng Liêng, từ đó các loại t́nh thương phát sinh ra, ngoại trừ khi y kinh nghiệm được chính T́nh Thương Thiêng Liêng, v́ thế, mặc dù chúng ta quen thuộc với t́nh thương ở những loại khác nhau, h́nh thức khác biệt, chúng ta cũng không biết được T́nh Thương Thiêng Liêng và người đă kinh nghiệm qua T́nh Thương Thiêng Liêng không thể diễn tả hay truyền đạt cho một người khác cái bản chất của T́nh Thương này. Chúng ta chỉ có thể có một loại ư niệm mơ hồ về bản chất của T́nh Thương đó từ các h́nh thức thanh khiết và mănh liệt nhứt của t́nh thương mà chúng ta đă kinh nghiệm qua. Nhưng để có thể biết được T́nh Thương Thiêng Liêng, chúng ta cần phải kinh nghiệm nó bằng cách phát triển nó bên trong tâm chúng ta.

 

3. Sātv asmin param premarūpā (2)

   Đó là h́nh thức của t́nh thương mănh liệt hướng đến Ngài.

 

4. Śānti-rūpāt paramānanda-rūpāc ca (60) 

    Bởi v́ nó lấy h́nh thức của sự An Tịnh cao cả nhứt và Phúc Lạc (Ananda).

 

6.  Amrita-svarūpāc ca (3)

     Bản chất thầm kín nhất của nó là mật hoa.

 

Những câu Sutras đầu tiên này chỉ diễn tả bản chất tổng quát của sự sùng tín và trạng thái mà nó là t́nh thương mănh liệt trực tiếp hướng đến Thượng Đế. Đương nhiên, ở bước đầu không sao tránh được là t́nh thương nầy phải giống như bất kỳ loại t́nh thương khác nhau nào mà chúng ta quen thuộc và chúng ta có thể cảm thấy. Đó là lư do tại sao ở Ấn Độ một người sùng tín được phép chọn lấy bất cứ loại thái độ nào  hướng đến Thượng Đế và cố gắng phát triển loại t́nh thương tương ứng đến một mức độ mănh liệt. Y có thể ngắm nh́n Thượng Đế như một người bạn chí thân, một Sư Phụ, một người Cha hay Mẹ, hay một T́nh nhân. Cái ǵ là bản chất của thái độ, điều đó không quan trọng ở các giai đoạn đầu. Điểm quan trọng là cường độ của t́nh thương. Bởi v́ trên thực tế đối với mọi vật trong lĩnh vực này, hay là trong bất cứ lĩnh vực của sự nỗ lực tâm linh nào khác th́ điểm chánh yếu tùy thuộc nơi cường độ hay tiềm năng của nó. Sự ḥa hợp của tâm thức xảy ra khi ở trạng thái xuất thần - sự ḥa hợp tâm thức của người mộ đạo với Tâm Thức của Đấng được yêu thương có thể được so sánh với sự va chạm của mặt đất với tia chớp trong cơn một cơn sấm sét. Nhưng sự phối hợp của những điện tích mưa giông âm và dương này trong các cụm mây và mặt đất tùy thuộc vào sự khác nhau kinh khủng của điện áp phải được phát triển trước đó để cho trở kháng của không khí mới có thể găy đổ. Sự cách biệt điện áp có khi thật khổng lồ và có thể lên đến cả triệu volts. Chính điều đó giải thích cho bản chất tàn phá khủng khiếp của hiện tượng. Cũng như thế ấy, chỉ khi nào t́nh thương giữa người sùng đạo và Thượng Đế lên đến mức độ mănh liệt, chừng đó một sự ḥa hợp từng phần của tâm thức mới xảy ra, và người sùng đạo nhận thức được thế nào là T́nh Thương Thiêng Liêng. Xuyên qua sự thực hiện này, t́nh thương của y nâng lên đến một mức độ cao hơn nữa và kinh nghiệm được niềm hạnh phúc tương xứng với mức độ cao siêu ấy. Điều này xảy ra nhiều lần và càng lúc y càng kinh nghiệm được những h́nh thức mănh liệt của t́nh thương và những mức độ tế nhị và thanh trong hơn của sự phúc lạc tương xứng.

Trong các cuộc xuất thần này, tâm thức và t́nh thương của người sùng đạo nâng cao mức độ thâm sâu phù hợp với các mức độ khác nhau của Samadhi (Đại định) trong Rāja Yoga. Các giai đoạn cuối cùng của những kinh nghiệm này hoàn toàn khác biệt với loại t́nh thương do cảm xúc được nhận thấy ở những giai đoạn đầu, dù lúc đó nó mănh liệt đến đâu. Một cách tổng quát, chúng được gọi là Paramānanda trong văn chương các trường phái sùng tín, hay là sự An Tịnh, hoặc Shanti theo thuật ngữ của Jnana Yoga. Mặc dầu t́nh thương rất mănh liệt và bao trùm mọi vật, nhưng nó được lưu thông trong một vận hà thật thâm sâu, và v́ thế có sự an tịnh, thoải mái và thăng bằng tột độ, không mảy may xao xuyến hay bấn loạn như ở các giai đoạn đầu.

Ở đề tài này, ta có thể xem qua một vấn đề tranh căi đôi khi đă gây khó khăn cho nhiều người chí nguyện. Từ trước đến giờ, ta thấy người sùng đạo có thể thờ phượng Thượng Đế dưới bất cứ thái độ nào tùy thích và phát triển t́nh thương theo chiều hướng đó. Nói một cách khác, y có thể tôn thờ Thượng Đế bằng h́nh thức nào y thích hoặc hấp dẫn y. Nhiều người thắc mắc một cách vô ích về h́nh thức phải chọn lựa để làm phát triển ḷng sùng tín của ḿnh. Sự thật th́ h́nh thức không quan trọng miễn nó lôi cuốn được người sùng đạo, và miễn là nó có khả năng làm dấy động những tư tưởng và t́nh cảm thanh cao và thánh thiện mà thôi. Nếu có nhiều ngơ dẫn vào thánh điện bên trong của một đền thờ, dùng ngơ nào để vào bên trong điều đó không quan trọng, miễn là mục tiêu của chúng ta không phải là dừng bước ở ngoài cửa, mà là đi vào trong để gặp Đấng Cao Cả.

Mặc dầu tôi đă diễn tả ư ấy một cách khá đơn giản, nhưng đây là một điểm hết sức quan trọng và chúng ta phải cố gắng đi sâu vào đó để thấu hiểu ư nghĩa bên trong của câu nói ấy là h́nh thức của ḷng sùng tín; h́nh thức được cho là không quan trọng ǵ cả.

Để hiểu rơ việc này, trước hết chúng ta phải cố gắng nhận thức rằng t́nh thương là một trạng thái của tâm trí, trong khi h́nh dáng của Đấng Tôn Thờ hay đối tượng được sùng bái chỉ là một h́nh ảnh của tâm trí. Bây giờ, điều thật sự quan trọng là thực hiện được sự ḥa hợp tâm trí của người sùng đạo với đối tượng tôn thờ, và đó không phải là h́nh ảnh, mà là trạng thái của tâm trí, trạng thái này hoàn toàn độc lập đối với h́nh ảnh và không bị h́nh thức của h́nh ảnh ấy ảnh hưởng. Dù cho h́nh ảnh ấy là của Đấng Christ hay Krishna, hay Rāma hay Shiva, hay Durgā, hay Đức Phật, hay của một vị Chân Sư, điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là cường độ của ḷng sùng tín, sự hiến dâng của cá nhân ḿnh và tánh chất thanh trong của tâm trí khiến nó trở nên tương xứng để hợp nhất với đối tượng được tôn thờ, và đem lại ân huệ và sự phúc lành của đối tượng được tôn thờ ban cho người sùng đạo.

 Bởi v́ tâm thức của người sùng đạo rốt ráo ḥa hợp, không phải với h́nh ảnh, mà với Tâm Thức do h́nh ảnh đó đại diện. Sự hợp nhất không diễn ra ở lănh vực của hạ trí cụ thể của tên gọi và h́nh tướng, mà ở lănh vực của tâm thức, ở mức độ thấp nhất của cơi Bồ Đề. H́nh ảnh trí tuệ biến mất và được vượt qua trong sự hợp nhất này. Trong lúc thiền định cũng như ở nơi khác, h́nh ảnh chỉ được dùng như một tiêu điểm của tâm thức xuyên qua đó sự khát vọng hướng lên, ân sủng, phúc lành hay thần lực tuôn xuống. Ví như một cái cửa, nhờ đó mà có được sự thông thương, nhưng Đấng mà ḿnh tôn thờ ở bên kia cái cửa và hành giả phải đi ngang qua cửa này để được gặp Ngài. Như vậy, rơ ràng tại sao h́nh thức của h́nh ảnh không phải là điều quan trọng chánh, nhưng chính là khát vọng và sự lôi cuốn mới là mối quan trọng, nhờ sự hồi tưởng những h́nh ảnh trong quá khứ này và các tiền kiếp. Quan trọng nhứt là t́nh trạng của tâm trí, sự nhanh nhẹn của nó, cường độ của t́nh thương, sự thanh trong, và sự hiến dâng của người sùng đạo.

Ở khía cạnh này, có thể thấy rằng điều ấy cũng đúng chẳng những trong sự liên quan với đối tượng chúng ta tôn thờ, mà c̣n đến cả các mối liên lạc thường ngày với người khác. Bạn có nghĩ rằng khi chúng ta thương mến một người nào, hoặc ngay khi chúng ta tṛ chuyện với ai, th́ chúng ta chỉ đang thương mến hoặc tṛ chuyện với thể xác bên ngoài, hay là với tâm trí của cá nhân đó không thôi? Không phải vậy đâu. Chính là Tâm Linh đang giao tiếp với Tâm Linh, xuyên qua những bức màn của thể xác và tâm trí. Nếu bạn nghi ngờ điều này, hăy cố gắng thử tưởng tượng nhân vật mà bạn đang giao tiếp ở cơi vật chất, không có Chơn Thần hay là Ātmā, phần Tâm Linh sinh động phía sau các thể. Trọn vẹn cơ cấu hay phương pháp truyền đạt, từ cơi vật chất đến cơi Niết Bàn, sẽ trở nên không có hiệu quả nếu Ātmā rời bỏ nó, nó sẽ ngừng  hoạt động và trở thành vô nghĩa đối với chúng ta. Chúng ta thấy phần nào điều này, khi các nguyên lư cao cả ĺa bỏ xác thân vật chất lúc chết. Thân xác yêu mến đối với chúng ta trở nên một khối kết hợp vật chất, không c̣n chút thú vị ǵ nữa. Chính là Ātmā hay Tâm Linh phía sau các thể, chẳng những là người nhận thức mà cũng c̣n là đối tượng của t́nh thương chúng ta và cũng là người thương.

Ư tưởng này đă được diễn tả thật đẹp trong một câu kinh của Upanishads. Thoát dịch ra nó có nghĩa: “Người vợ thân ái, không phải v́ người vợ, mà là v́ Chân Ngă, nên người vợ thân ái. Người chồng thân ái, không phải v́ người chồng, mà là v́ Chân Ngă, nên người chồng thân ái. Đứa con trai thân ái, không phải v́ đứa con trai, mà là v́ Chân Ngă nên đứa con trai thân ái”. Và như thế câu kinh tiếp tục, lập đi lập lại những lời nói về các liên quan đến người khác để in dấu ư tưởng trong tâm trí độc giả. Bạn có thể thấy ư nghĩa bên trong của lời nói. Mặc dầu chúng ta tưởng tượng rằng tất cả những mối liên quan của chúng ta được đặt nền tảng trên b́nh diện cá nhân, nhưng thật sự chúng nằm trên b́nh diện của Tâm Linh, và các h́nh thể đặt xen vào chỉ là những bức màn che khuất những người tham gia thật sự trong các hành động và phản ứng xảy ra.

Sự kiện này cho thấy rằng không phải là h́nh ảnh trong trí chúng ta là đối tượng của ḷng tôn sùng của chúng ta, mà là Sự Sống Đại Đồng và Tâm Thức Thiêng Liêng ẩn núp phía sau nó và tất cả mọi thứ h́nh ảnh cùng loại. Đó là tại sao Đức Krishna nói trong Kinh Bhagavad Gita rằng Ngài gặp mọi người sùng đạo dọc theo bất cứ con đường nào y đến, hay qua bất cứ h́nh thức nào mà y chọn để thờ phượng Ngài.

Nhưng đương nhiên, khi chúng ta vẫn đang sống trong lănh vực của tên gọi và h́nh tướng, không có lư do ǵ để ḿnh không lợi dụng sự thu hút và sự phản ứng mà các tên gọi và h́nh tướng đặc biệt này dấy động lên trong ḷng chúng ta, để làm cho ḷng sùng tín mănh liệt hơn. Cũng như thế ấy, không cần thiết thắc mắc làm chi – như một số đông người vẫn có thói quen – về sự chọn lựa h́nh h́nh thức cho ḷng sùng tín của chúng ta. Đối với chúng ta, chính là h́nh thức đă tự nhiên lôi cuốn và làm khởi động trong chúng ta ḷng sùng tín của ḿnh.

Chúng ta đến câu sūtra 5, nói rằng bản chất thầm kín nhứt của ḷng sùng tín là Āmrita, hay là mật hoa. Đây là một lời tuyên bố khá bí ẩn và cần được giải thích. Theo Phạn ngữ mật hoa, hay Āmrita, là một biểu tượng của Sự Bất Tử hay Đời Sống Vĩnh Hằng, v́ ư nghĩa của từ A-mrita là “trên sự chết”. Bởi thế, người nào đă nếm qua Āmrita, dù chỉ nếm một lần thôi, được cho là trở nên bất tử, đă đi ngang qua lĩnh vực của cái chết. Hiển nhiên là không có loại chất lỏng hay thuốc Trường sinh nào, mà uống vào con người trở nên bất tử. Āmrita rơ rệt biểu tượng cho trạng thái tâm thức đứng trên sự biểu hiện, và bằng cách đến được trạng thái đó, con người trở nên giải thoát khỏi các ảo ảnh của sự sinh và tử, để thành một Đấng Giải Thoát, có nghĩa là một Jīvamukta. Khi đến được trạng thái đó, con người không cần thiết phải đầu thai trở lại một lần nữa, mặc dầu y có thể đầu thai để cứu giúp các em út của y, chúng c̣n đang tranh đấu trong lănh vực sanh và tử.

Việc lo sợ sự sanh và sự tự bắt nguồn từ việc đồng hóa tâm thức ḿnh với các thể và một lần cá nhân vượt lên đến lănh vực Tâm Linh hay Tâm Thức thuần khiết và nhận thức rằng ḿnh là Tâm Thức thuần khiết hay là một với Tâm Thức Thiêng Liêng, ảo ảnh khiến cho sự đồng hóa với các thể bị hủy diệt măi măi và chẳng những không c̣n lo sợ về sự sinh và tử, mà lại c̣n không cần thiết, hoặc bị bắt buộc, tái sinh ở các cơi thấp. Chính đó là Giải Thoát thật sự hay Bất Tử.

Trạng thái này đạt được khi tâm thức của người sùng đạo càng lúc càng trở nên mănh liệt hơn trong việc xuất thần, và rốt ráo th́ hợp nhất với Tâm Thức Thiêng Liêng và vĩnh viễn ngự trong đó. Bởi v́ Tâm Thức th́ Vĩnh Cửu và Bất Tử, trạng thái cao nhứt của sự sùng tín trong đó hành giả sống, được gọi là Āmrita. Đương nhiên tâm thức như thế cũng có thể đạt được do con đường Jñāna (Minh Triết), hay Rāja Yoga.

Đó là phương pháp mà các bực giác ngộ, hay Rishi, thực hành để đạt sự bất tử. Nhưng, hăy xem qua một vài phương pháp mà chúng ta, những hậu duệ “khôn hơn” của các Ngài, sử dụng trong thời buổi này để đạt được sự bất tử. Với mục đích để cái tên của thân xác chúng ta có thể tồn tại; một cách tuyệt vọng, chúng ta ráng gắn liền nó với một công tŕnh ǵ đó, nếu chúng ta là thành phần quan trọng, bằng không với một con đường hay một lối đi cũng được. Chúng ta không nhận thức rằng tên con đường có thể tồn tại một thời gian, nhưng ai sẽ liên kết nó với chúng ta nếu chúng ta đă ra đi rồi? Ngay cả khi chúng ta trở lại trong một kiếp luân hồi khác, chúng ta sẽ không biết được rằng công tŕnh đó mang tên ḿnh trong tiền kiếp. Chúng ta viết sách, chúng ta cố gắng t́m một vị trí cho ḿnh trong lịch sử, như là một lănh tụ chính trị; chúng ta làm nhiều việc, và đôi khi những việc không ai ưa, do ảo ảnh ác nghiệt và hy vọng hăo huyền rằng ḿnh sẽ trở nên bất từ. Chúng ta không nhận thức rằng trong những trường hợp đó chỉ có cái tên hay là h́nh thức có thể c̣n kéo dài, lâu lắm vài thế kỷ, chứ không phải chính chúng ta. Ngọn thủy triều thời gian đang tiến không ngừng, tàn phá chẳng những cái tên của các người hiện nay đang lừng danh, mà c̣n tất cả mọi vật trên con đường đi của nó, ngay đến các nền văn minh và quả Địa cầu, Thái Dương Hệ và vũ trụ. Thật là ảo ảnh to tát!

          

(6). Sāna kāmayamānā nirodha-rūpatvāt (7)   

Nó không do nơi dục vọng cá nhân ích kỷ, bởi v́ nó biểu hiện trong sự kềm hăm  tất cả những dục vọng ấy.

 

Câu Sutra này rơ ràng không liên hệ đến các giai doạn thấp của Bhakti hay ḷng sùng tín, khi mà nó c̣n pha lộn với các dục vọng cá nhân nhưng với giai đoạn cao nhứt, khi nó trở nên hoàn toàn không ích kỷ và người sùng đạo yêu thương Thượng Đế chỉ v́ Ngài mà thôi. Câu Sutra chỉ rơ rằng h́nh thức cao nhất này của ḷng sùng tín không do dục vọng ích kỷ riêng tư, và bằng chứng của điều này là nó dẫn dắt đến sự xóa bỏ tất cả mọi dục vọng như thế. Vậy ở trường hợp này, động lực nào thúc đẩy nó? Chính là T́nh Thương thuần khiết đă lôi cuốn một phần của tâm thức riêng rẽ đến với cái Trọn Vẹn, chính từ cái Trọn Vẹn này nó được tách rời ra, v́ vậy tất cả hai cái có thể ḥa hợp trở lại.

Bây giờ, một đặc điểm nổi bật nhứt của t́nh thương là nó làm chúng ta trở nên tự do một cách tự nhiên và dễ dàng, không c̣n bị những dục vọng và ràng buộc thông thường đeo đuổi. Điều này cũng có thể phần nào thấy được ở những biểu lộ thấp của t́nh thương. Thí dụ như khi một người đàn ông yêu thương một người đàn bà th́ trong lúc này sự thoải mái và hạnh phúc của người yêu trở thành đề tài duy nhứt để y lo lắng, và y dứt bỏ phần lớn các dục vọng thấp kém của y. Đương nhiên, những dục vọng này không bị xóa bỏ thật sự, nhưng chúng không thể biểu lộ khi mà trạng thái nồng nhiệt của t́nh thương hăy c̣n tồn tại. Điều đó cũng xảy ra ở trường hợp một bà mẹ. T́nh thương con làm cho bà không c̣n lưu tâm đến tiện nghi và lợi lộc của cá nhân và bà dứt bỏ nhiều dục vọng thấp kém đă chiếm tâm trí bà trước đây.

Chúng ta có thể hỏi những lư do ǵ mà sự biến đổi đó xảy ra ở trường hợp một người dứt bỏ những dục vọng một cách tự nhiên, khi y yêu thương? Để dễ hiểu điểm này, chúng ta phải nhớ rằng Ananda – hay toàn phúc – là bản chất thứ yếu bên trong nhất của chúng ta, và chúng ta không thể sống không có nó. Bằng cách nào đó, chúng ta phải có nó. Nếu không thể có nó từ bên trong, chúng ta phải cố gắng t́m nó từ bên ngoài, xuyên qua sự thỏa măn những dục vọng thông thường. Mỗi lần một dục vọng được thỏa măn, nó tạm làm cái trí yên ổn một thời gian ngắn, và trong một thể trí an tịnh và hài ḥa này, một chút Ananda xuất hiện từ nội tâm chúng ta. Đó là nguyên nhân của sự thỏa măn hay lạc thú, hay hạnh phúc mà chúng ta cảm thấy khi một dục vọng được thực hiện. Nó không lâu bền. Liền đó cái trí mất thăng bằng. Một lần nữa, dục vọng nổi đậy và khiến chúng ta t́m sự thỏa măn trong những việc khác, và như thể chúng ta tiếp tục chạy theo sau những sự việc ở thế giới bên ngoài, mặc dầu nguồn cội của hạnh phúc ngự bên trong chúng ta.

Khi chúng ta thương yêu, chúng ta liên kết một phần và tạm thời với nguồn Phúc Lạc (Ananda) trong con người chúng ta, bởi v́ – như đă được tŕnh bày – t́nh thương và Phúc Lạc đi đôi với nhau, không thể tách rời, ví như hai mặt của một đồng tiền. Khi ḿnh được trực tiếp giao tiếp, mặc dù chỉ phần nào thôi, với người Phúc Lạc, chúng ta được hưởng ít nhiều tự do, nghĩa là không tùy thuộc vào các đối tượng bên ngoài, nó thường mang lại cho chúng ta lạc thú, hay hạnh phúc thông thường. Trong thời gian này, chúng ta nghe ḿnh phần nào Tự Thỏa Măn, Tự Đầy Đủ, mặc dù đối tượng của t́nh thương ở ngoài chúng ta. Trong trường hợp t́nh thương thông thường, trạng thái cao quí ấy không bền lâu, và v́ vậy chúng ta trở lại t́m kiếm hạnh phúc ở những đối tượng và công việc theo đuổi bên ngoài. Một lần nữa, chúng ta lại mất đi trạng thái Tự Đầy Đủ. Nhưng, khi T́nh Thương Thiêng Liêng thật sự được sinh ra bên trong nội tâm và bắt đầu tuôn chảy trong tim chúng ta một cách liên tục và mạnh mẽ, chúng ta trở nên vĩnh viễn an trụ trong Nguồn T́nh Thương và Phúc Lạc, và trở thành Tự Đầy Đủ vĩnh viễn, trọn vẹn. Cái nguồn nước vui tươi và phúc lạc vĩnh cữu nô đùa trong tim chúng ta, và chúng ta không cần điều ǵ từ thế giới bên ngoài và trong thế giới bên ngoài, mặc dầu chúng ta có thể đang hoạt động trong đó để giúp đỡ các  huynh đệ, và hoàn thành công việc mà Thượng Đế đă giao phó cho chúng ta. Chúng ta trở thành như chính Thượng Đế, Ngài vẫn ở trong thế gian này, làm việc xuyên qua đó nhưng không tùy thuộc vào thế gian. Ngài là Đại Dương của T́nh Thương và Phúc Lạc mà từ đó chúng ta hưởng niềm Phúc Lạc của riêng ḿnh. Như thế, chúng ta thấy v́ sao T́nh Thương biểu lộ th́ một cách tự nhiên và mau lẹ loại bỏ tất cả dục vọng, và đó là phương pháp dễ nhứt và thích thú nhứt để biến đổi tâm trí chúng ta trở nên thanh trong, an tịnh và Tự Đầy Đủ. Điều đó giúp chúng ta hai việc. Nó làm tăng trưởng sự thu hút cá nhân đến gần Sự Sống và Tâm Thức Thiêng Liêng ở Trung Tâm và đồng thời làm bớt đi sự lôi kéo của các đối tượng bên ngoài.

 

(7). Guna-rahitam kāmanā-rahitam pratiksana vardhamānam avic-chinnam sūksmataram anubhavarūpam (54)

Không c̣n bị những ảnh hưởng của ba Gunas (ba đặc tánh căn bản trong Thiên Nhiên: động, tịnh, và hài ḥa); không c̣n dục vọng ích kỷ, mỗi lúc mỗi lớn mạnh về độ lớn, về cường độ, và một ḍng tuôn chảy không ngừng, đó là h́nh thức của kinh nghiệm nội tâm.

 

Câu Sutra này cũng t́m cách diễn tả ḷng sùng tín mà người sùng đạo hướng đến Thượng Đế khi y tiến đến một mức độ ḥa hợp khả quan với Ngài. Gunarahitam có nghĩa không c̣n các Gunas, hoặc đă vượt qua các Gunas. Trong một câu sutra sau này, chúng ta sẽ xem qua (số 56) các giai đoạn thấp của ḷng Sùng Tín. Chúng ta sẽ thấy Bhakti thấp này là Rājasic (động), Tāmasic (tịnh) hay Sāttvic (hài ḥa) và có một mục tiêu kín đáo để hướng đến. Nó không t́m Thượng Đế v́ Ngài, bởi thế mà được sắp vào loại phụ. Loại Bhakti hay sùng tín cao nhứt được bàn đến trong câu sutra này, vượt trên các Gunas, hay là không bị ràng buộc bởi các trạng thái của tâm thức do sự kết hợp với các Gunas mang lại.

Kāmanārahitam có nghĩa nó thoát khỏi ảnh hưởng của thứ dục vọng ích kỷ thấp hèn và bị thúc giục do T́nh Thương thanh cao – đó là sự thu hút của những phần tử đối với cái Trọn Vẹn mà tôi đă nói qua trước đây. V́ đă được xem trong câu kinh vừa rồi, bây giờ tôi không cần nhắc lại.

Pratiksana vardhamānam có nghĩa nó vẫn lớn thêm măi. Đối với bất cứ cái ǵ liên quan đến Sự Sống và Tâm Thức Thiêng Liêng, không có vấn đề chấm dứt. Hết vực sâu này đến vực thẳm khác, vô tận. “Hết bức màn này, đến bức màn khác được vén lên, nhưng vẫn c̣n bức màn này đến bức màn khác ở sau nữa”. Mỗi lần một bức màn được vén lên, người sùng đạo đạt được sự ḥa hợp sâu đậm hơn với Sự Sống Thiêng Liêng bên trong y và t́nh thương của y lớn mạnh thêm nữa. Điều đó ví như một loại ṿng tṛn đạo đức. Chúng ta càng yêu thương Thượng Đế, th́ chúng ta càng hiểu biết Ngài hơn, và càng hiểu biết Ngài hơn th́ chúng ta càng yêu thương Ngài hơn nữa.

Avicchinnam có nghĩa là một ḍng tuôn chảy không ngừng. Chúng ta phải nhớ rằng ḿnh đang xem qua giai đoạn cao nhứt của ḷng sùng tín, nơi đó tâm thức của người sùng đạo được liên tục ḥa hợp với tâm thức của Thượng Đế, do đó ḍng t́nh thương trôi chảy không ngừng. Ở những giai đoạn đầu, người sùng đạo thoáng thấy được Đấng Cao Cả kính mến và t́nh thương của y nổi lên trong một cơn xuất thần. Nhưng liền đó th́ bị gián đoạn và làm y rất khổ sở. Niềm khổ sở chia cách này – được gọi là Viraha – do cường độ mănh liệt của nó, đem lại sự ḥa hợp một lần nữa. Do đó, sự rút xuống và dâng lên của ngọn thủy triều là một phần cuộc sống của người Thần bí trong các giai đoạn đầu, ngay cả đến một giai đoạn khá cao nữa. Nhưng, tới một lúc hay một giai đoạn, y không thể rơi ngược lại vào sự chia cách và liên tục trụ vào Tâm Thức của Đấng Mến Yêu. Chừng đó ḍng t́nh thương tự nhiên tuôn chảy không ngừng.

Sūksmataram có nghĩa là tinh vi hơn, hay là ở một mức độ sâu đậm hơn. V́ như đă nói trước đây, ở giai đoạn khả quan của ḷng sùng tín t́nh thương tuôn chảy trong  một đường vận hà thật sâu kín và nó không biểu lộ ra bên ngoài dưới h́nh thức dấu hiệu mănh liệt và mất thăng bằng như ở các giai đoạn đầu. Một con sông cạn mới gây ra nhiều tiếng động và tràn ra ngoài bờ dễ dàng, chứ một con sông chảy trong ḷng sông sâu không gây ra bao nhiêu tiếng động và không tràn ngập khỏi bờ của nó. V́ thế, chúng ta không nên xét đoán t́nh thương của một người theo các dấu hiệu bên ngoài hay các thổ lộ tâm t́nh của nó.

Nhóm chót Anubhava Rūpam có nghĩa rằng t́nh thương này chảy ở một mức độ sâu đậm do bản chất của một kinh nghiệm. Đó không phải là một cảm xúc hay một tư tưởng, cũng không phải là một sự cảm nhận của Thượng trí hay Bồ Đề Tâm. Đó là một sự nhận thức – sự nhận thức của Sự Sống và Tâm Thức Thiêng Liêng bên trong trung tâm của Tâm Thức cá nhân. Sự nhận thức này do sự ḥa hợp của hai tâm thức mang lại.

Nhưng, đó là một sự ḥa hợp tâm thức hăy c̣n cảm giác riêng rẽ để người sùng đạo có thể cảm thấy niềm hạnh phúc của t́nh thương. Đương nhiên, khi hai thứ được hoàn toàn ḥa hợp trong một trạng thái tâm thức duy nhứt, chừng đó không thể có t́nh thương, theo ư nghĩa thông thường của nó, bởi v́ t́nh thương là kết quả của sự liên quan giữa người thương và Đấng được thương, và khi mà người thương và Đấng được thương đă trở thành Một, hoàn toàn trong trạng thái thống nhất th́ t́nh thương phải biến mất và chỉ c̣n Phúc Lạc (Ananda) ở lại thôi. V́ thế mà tại sao các nhà sùng đạo của trường phái Vaishnava không muốn ḥa hợp trọn vẹn với Thượng Đế. Họ luôn luôn cầu xin Thượng Đế cho phép họ cách xa vừa đủ với Ngài để họ có thể hưởng niềm hạnh phúc của T́nh Thương Thiêng Liêng là cứu cánh của đời họ.

 

(8). Gaunī tridhā guna-bhedād ārtād-bhedād va   (56)

Ḷng sùng tín kết hợp với các dục vọng ích kỷ cá nhân có ba h́nh thức, tùy theo trường hợp người sùng đạo ở vào một trong ba loại: người đau khổ (Ārtā), người t́m sự hiểu biết (Jiñyāsu), hoặc người mong ước sự giàu sang, hay mục tiêu trần tục khác (Ārtādi) .

 

(9). Bhaktā ekāntino mukhyāh (67)

   Người sùng đạo thật sự chỉ có một mục đích trước mắt, hoặc yêu một việc thôi.

 

 Hai câu Sutras này mang lại một sự phân biệt giữa hai hạng người sùng đạo. Nhóm thứ nhứt là những người mến yêu Thượng Đế, nhưng họ có một mục tiêu kín đáo trước mắt, và ḷng sùng tín của họ bị ô nhiểm ở nhiều mức độ khác nhau bởi những dục vọng cá nhân. Họ không mến yêu Thượng Đế chỉ v́ Ngài thôi, mà với mục đích đạt quyền lợi cá nhân nào đó, xuyên qua ân sủng của Ngài. Nhóm thứ hai hoàn toàn không có mục đích ích kỷ. Họ yêu thương Thượng Đế v́ họ không thể làm ǵ khác hơn được. Ngài là Sự Sống của họ. Trung Tâm của tâm thức họ, Ngài đă thu hút họ một cách không sao cưỡng lại được, không sao đo lường được và một cách tuyệt diệu là đến gần Ngài. Họ không thể làm ǵ khác hơn là tự hiến dâng ḿnh trước sự lôi cuốn bất khả kháng này. Ngoài niềm sung sướng thương mến Ngài, không có ẩn ư nào khác. Không có ham muốn nào khác hơn là ham muốn t́m được Ngài và trở nên một với Ngài. Hỏi vậy, người mẹ yêu thương đứa con trai đầu ḷng, sẵn sàng hi sinh mọi thứ v́ nó, có thể nói tại sao bà yêu nó không? Hỏi vậy người t́nh nhân đă yêu thương một cách điên cuồng người t́nh nhân, trong khi quên mất các tiện nghi và dục vọng cá nhân ḿnh, có thể nói tại sao y yêu thương người yêu của y không ? Tuy nhiên, chúng ta nên nhớ những t́nh yêu thương này trong mối quan hệ nhân loại, chỉ là những phản xạ của cái phản xạ mà thôi. Phần lớn, các t́nh thương đó đặt nền tảng trên những sự liên kết đă qua ở các tiền kiếp, mặc dầu phía sau việc liên kết cũng có mối dây tâm linh trói buộc một phần tử của cái Trọn Vẹn với một phần tử khác, và cũng do sự ưa thích giữa các Chơn Thần, đă mang chúng lại bên cạnh nhau trong cuộc sống ở các cơi thấp này, để dự kiến và chuẩn bị cho sự hợp tác yêu thương của họ trong những vở kịch to tát, mà họ sẽ phải dự phần trong tương lai xa xăm. Nếu những phản xạ của phản xạ có khả năng tạm thời khơi động sự quên ḿnh đến một mức độ cao như thế ở tâm những người thông thường đang lặn hụp trong những ảo ảnh và lợi lộc trần tục thấp kém này, hỏi vậy bạn có thể tưởng tượng được bản chất và cường độ của sự tự hiến dâng và ḷng sùng tín, mà người sùng đạo cảm thấy khi y vượt lên trên những ảo ảnh và hạn chế thông thường của đời sống để thành tâm và trọn vẹn hiến dâng con người và t́nh thương của y dưới chân của Thượng Đế không? Đó là hạng người sùng đạo được đề cập tới trong câu kinh thứ nh́ kể trên.

Câu đầu của hai Sutras này nói về những người sùng đạo của loại nh́, mà lư do không hoàn toàn vị tha, cũng quan trọng, không phải v́ nó giúp chúng ta phân loại chúng một cách thích đáng nhưng bởi v́ nó làm chúng ta chú ư đến những giai đoạn thấp của ḷng sùng tín. Nó dấy lên một số vấn đề liên quan đến những giai đoạn thấp của ḷng sùng tín này mà chúng ta phải cố gắng thấu hiểu, để chúng ta có thể sử dụng chúng như những bậc đá bước lên mỗi lúc mỗi cao hơn, cho đến khi chúng ta vượt qua khỏi các giai đoạn đó và tiến đến một mức độ của ḷng sùng tín được đề cập ở câu kinh thứ hai.

Trước khi xem qua các vấn đề này, đầu tiên chúng ta hăy quan sát ba loại phụ của người sùng đạo thuộc về loại hai. Trong câu Sutra, những loại phụ ấy chỉ được nói phớt qua thôi. Để có một ư niệm rơ hơn về các loại phụ này, chúng ta có thể xem qua các câu thứ 16, 17 và 18 ở chương VII của quyển Bhagavad Gita. Những người sùng đạo trong câu thơ thứ 16 được chia ra như sau:

1. Những người đang bị phiền năo và đau khổ, hướng về Thượng Đế mong t́m sự trợ giúp trong bất hạnh tột độ.

2. Những người t́m Ngài để có được sự hiểu biết, hoặc thấp hoặc cao.

3. Những người t́m Ngài để có những đối tượng đủ loại ở thế gian này, mong hưởng lạc thú hay hạnh phúc, và

4.  Những vị hiền triết t́m Thượng Đế v́ Thượng Đế, chứ không v́ ẩn ư.

Cách phân loại này được dựa theo giáo lư Ấn Độ về các Gunas mà chúng ta không cần bàn thảo nơi đây. Bất cứ ai muốn đi sâu vào chi tiết đề tài này có thể đọc phần luận văn 14 của Kinh Bhagavad Gita.

Bây giờ điều cần biết nơi đây không phải cách phân loại những người sùng đạo mà là vị trí của các giai đoạn thấp về ḷng sùng tín trong đời sống người sùng đạo. Bởi v́ trên thực tế, tất cả chúng ta đều phải bắt đầu từ giai đoạn thấp nhứt và phải lần hồi tiến lên, xuyên qua những giai đoạn khác nhau để đến giai đoạn cao nhứt được đề cập ở câu Sutra thứ hai. Chúng ta phải ở lại một thời gian dài nơi giai đoạn thấp của Gaunī Bhakti, và như thế nên cố gắng thấu hiểu và sử dụng nó để tăng trưởng cường độ của ḷng sùng tín ḿnh, vứt bỏ đi những di chứng xấu của ích kỷ. Bạn sẽ ghi nhận rằng ở câu thơ 18 của phần luận văn 7, Đức Sri Krishna không chê bai ba loại người sùng đạo ở giai đoạn thấp. Ngài gọi họ thanh cao, nhưng đương nhiên là Ngài gọi những người sùng đạo của loại thứ tư là những nhà hiền triết, thờ phượng Ngài v́ ḷng thương yêu trong sạch, và thân ái nhứt đối với Ngài. Ngài không nói Ngài sẽ không ứng đáp lời kêu gọi của những ai t́m Ngài v́ sự hiểu biết, hoặc những người khổ đau t́m Ngài để được trợ giúp, cho đến những người không t́m Ngài v́ muốn đạt sự hiểu biết hay để bớt đau khổ, nhưng chỉ do những thúc đẩy hoàn toàn ích kỷ, Bạn hăy nh́n gương cao thượng này, gương cơi ḷng rộng mở và t́nh thương ứng đáp chẳng những cho người đau khổ hay buồn phiền, mà cả dục vọng của những người nuôi dưỡng lạc thú tươi đẹp những hăo huyền của trần gian. Tôi xem loại đáp ứng chót này là cao nhứt, đúng là rộng như Trời, v́ bản chất của nó. Cho đến chúng ta bị ảo ảnh và ḷng ích kỷ làm mờ tối, chúng ta có thể bị xúc động v́ sự đau khổ hay nghèo khó và đáp ứng tùy theo mức độ khác nhau cho mỗi lời kêu gào xin trợ giúp, nhưng chỉ có Thượng Đế và những ai có bản tánh như Ngài mới có thể đáp ứng cho mọi lời cầu xin giúp đỡ chân thành, dù thuộc loại bản chất nào. Không ai có thể ở bên ngoài tầm tay yêu thương rộng lớn của Ngài. Đúng như một bà mẹ, không thể từ chối đứa con mới biết đi xin một món đồ chơi hay một miếng sô cô la, và Thượng Đế cũng không thể từ chối khi một linh hồn mới tiến hóa mong muốn những sự vật của cơi trần này để được thỏa măn và trưởng thành. Bởi thế, chúng ta được cảnh cáo đừng nh́n những linh hồn trẻ và đang cần những thú vui thông thường của cuộc đời để trưởng thành với đôi mắt tự cao, tự đại. Dù cho chúng ta không thể đáp ứng các lời cầu xin giúp đỡ của họ, chúng ta có thể có một thái độ đúng đắn và không đánh giá họ thấp về điểm này.

Hỏi vậy chúng ta có điểm hoài nghi nào về điều Thượng Đế đáp ứng hay không lời kêu gào của mỗi cá nhân để các dục vọng của y được thỏa măn? Bạn không biết sao, có một định luật hoạt động ở lănh vực các công việc nhân loại, đem lại cho mỗi người bất cứ điều ǵ y mong muốn, sớm hay muộn? Không thể có ngay tức khắc những ǵ bạn muốn, nhưng rốt ráo th́ bạn có thể có điều ấy, nếu bạn vẫn tiếp tục muốn và có một sự cố gắng cần thiết. Chúng ta là con của Đấng Tối Cao. V́ thế mà ư chí của chúng ta, dù cho nó được diễn tả dưới h́nh thức ảo ảnh – là một dục vọng – cũng phải được tôn trọng và do đó sẽ được thực hiện, theo ngày, tháng. Chúng ta có thể mong muốn điều sái quấy và do đó khổ đau, nhưng việc ấy không quan trọng. Đó là một phần của việc giáo dục chúng ta và lần hồi khiến chúng ta mong muốn những điều thiện, để rồi sau rốt không mong muốn những sự vật nữa nhưng chỉ mong muốn chính Ngài. Chỉ có một ḿnh Ngài là Nguồn thật và duy nhứt của mọi hạnh phúc đích thực, mà chúng ta đă sai lầm đi t́m kiếm qua các sự vật.

Nhưng chúng ta hăy trở lại đề tài và câu hỏi: Đâu là ư nghĩa thật của hai câu Sutras này, dưới ánh sáng của những ǵ Đức Krishna nói trong Kinh Bhagavad Gita về vấn đề các nhà sùng đạo đă hướng về Ngài và yêu thương Ngài, dù với một ẩn ư. Tôi nghĩ sự cho biết rơ ràng rằng chúng ta phải chớ hướng về Ngài dù chúng ta muốn cái ǵ ngay cả những dục vọng ở buổi đầu là ích kỷ. Bởi v́, bằng cách hướng mặt chúng ta về Ngài mà chúng ta tiến một bước đầu tiên về với Ngài. Dù chúng ta cầu xin Ngài thỏa măn các dục vọng tầm thường của chúng ta th́ điều đó cũng không quan trọng. Sự việc đơn giản là chúng ta yêu cầu Ngài, có nghĩa là chúng ta bắt đầu tin tưởng Ngài và tùy thuộc nơi Ngài. Trong thái độ tin tưởng và tùy thuộc này ẩn núp điều bí mật to tát là làm phát triển t́nh thương đối với Ngài. Chúng ta càng tin và tùy thuộc nơi Ngài th́ t́nh thương của chúng ta càng lớn mạnh thêm, và dục vọng của chúng ta đối với những việc tầm thường càng được biến đổi, chậm chạp và không ngừng, thành ḷng ham muốn Ngài – chính Ngài đă cung cấp những điều chúng ta mong muốn. Đó là một thuật Luyện Kim Thiêng Liêng liên quan đến tiến tŕnh này. Chúng ta sẽ bàn luận sâu rộng hơn về đề tài khi xem qua vấn đề các phương tiện phát triển ḷng sùng tín. Trong những phương tiện này, Ananyatā hay là “chỉ tùy thuộc vào Ngài” tŕnh bày trong câu Sutra 10, giữ một vị trí nổi bật.

 


 HOME T̀M HIỂU  NHẬP MÔN  sách  TIỂU SỬ   BẢN TIN   H̀NH ẢNH   thIỀN  BÀI VỞ  THƠ   gifts  TẾT 2006  NỮ THẦN ISIS