Khng Tn Gio No Cao Hơn Chn L

 HOME  sch   TIỂU SỬ    BẢN TIN   HNH ẢNH   thIỀN    BI VỞ   THƠ   gifts   TẾT 2006  BOOKS  MAGAZINES

Những ch̃ khó khăn trong

Khoa Minh Trít Thing Ling gọi là thng thin học

ṬP 3

dãy địa c̀u cỦa chng ta

 Bạch Lin

 chương thứ nh́t

 

những dãy hành tinh

xy chung quanh mặt trời

 

   Huỳn bí học khác với Thin văn học hịn đại, nói rằng:  Có 10 Ḥ th́ng tín ha (Système d'évolution) xy chung quanh Mặt Trời. M̃i Ḥ th́ng tín ha g̀m bảy Dãy Hành Tinh. M̃i Dãy Hành Tinh g̀m bảy B̀u Hành Tinh.

   M̃i Ḥ th́ng đ̀u do ṃt vị Hành Tinh Thượng ́ cai quản và đìu khỉn.

   Mười Ḥ th́ng chia ra làm hai: bảy Ḥ th́ng hữu hình và ba Ḥ th́ng v hình.

 

ḥ thng hữu hình

 

   Có bảy Ḥ th́ng hữu hình là:

   1 Ḥ th́ng Kim Tinh (Système de Vénus).

   2 Ḥ th́ng Ṃc Tinh (Système de Jupiter).

   3 Ḥ th́ng Thủy Tinh hay là Hải Vương Tinh (Système de Neptune).

   4 Ḥ th́ng Hỏa Vương Tinh (Système de Vulcain).

   5 Ḥ th́ng Th̉ Tinh (Système de Saturne).

   6 Ḥ th́ng Thin Vương Tinh (Système de Uranus).

   7 Ḥ th́ng ịa C̀u (Système de la Terre).

   Còn ba Ḥ th́ng v hình khng th́y đ̀ c̣p đ́n.

   Những Ḥ th́ng hữu hình có những B̀u Hành Tinh hay là những th́ giới làm bằng ṿt ch́t h̀ng tr̀n, như quả ịa C̀u chúng ta, cho nn con mắt phàm th́y được.

   Những Ḥ th́ng v hình g̀m những B̀u Hành Tinh làm bằng những ch́t tinh vi hơn ch́t h̀ng tr̀n, cho nn con mắt phàm khng th́y.

 

những b̀u hành tinh hữu hình

 

   Dãy Kim Tinh (Chaine de Vénus) có ṃt B̀u Hành Tinh hữu hình th́y được tức là Sao Hm hay Sao Mai (Vénus).

   Dãy Ṃc Tinh (Chaine de Jupiter) có ṃt B̀u Hành Tinh hữu hình.

   Dãy Thủy Vương Tinh (Chaine de Neptune) hay là Hải Vương Tinh có ba B̀u Hành Tinh hữu hình.

   Dãy Hỏa Vương Tinh (Chaine de Vulcain) có ṃt B̀u Hành Tinh hữu hình.

   Dãy Th̉ Tinh (Chaine de Saturne) có ṃt B̀u Hành Tinh hữu hình.

   Dãy Thin Vương Tinh (Chaine d Uranus) có ṃt B̀u Hành Tinh hữu hình.

   Dãy ịa C̀u có ba B̀u Hành Tinh hữu hình.

   Bảy Dãy Hành Tinh có t́t cả 11 B̀u Hành Tinh hữu hình và 38 B̀u Hành Tinh v hình.

 

sự tín hA của bẢY dãy hành tinh

khng đ̀ng bỰc với nhau

 

   Sự tín ha của bảy Dãy Hành Tinh khng đ̀ng bực với nhau. Cao hơn h́t là Dãy Kim Tinh thuộc v̀ Dãy thứ Năm. Ḱ đó là Dãy ịa C̀u chúng ta và Dãy Thủy Vương Tinh thục v̀ Dãy thứ Tư. Cuối cùng là b́n Dãy kia: Dãy Ṃc Tinh, Dãy Th̉ Tinh, Dãy Thin Vương Tinh, Dãy Hỏa Vương Tinh thục v̀ Dãy thứ Ba.

   Cu "thục v̀ Dãy thứ Năm, Dãy thứ Tư, Dãy thứ Ba" là nghĩa chi?

   y có nghĩa là Dãy Kim Tinh đã sanh ra l̀n này là l̀n thứ Năm. Dãy ịa C̀u chúng ta và Dãy Thủy Vương Tinh sanh ra l̀n này là l̀n thứ Tư. Còn bốn Dãy kia sanh ra l̀n này là l̀n thứ Ba.

   Chúng ta nn nhớ, t́t cả cái chi trong Trời sanh ra r̀i thì phải tun theo Lụt Nhn Quả và Lun H̀i. Ṃt Dãy Hành Tinh cũng như ṃt người, sanh r̀i tử, tử r̀i sanh lại, nhưng ring v̀ ṃt Dãy Hành Tinh thì sự Lun H̀i có bảy l̀n, còn con người thì cả mun kíp.

 

 

chương thứ nhì

 

dãy địa c̀u của chúng ta

 

   Ta làm người tr̀n th́ thì ta nn bít chút ít, dù là ṃt cách t̉ng quát, v̀ Dãy ịa C̀u của chúng ta.

   Dãy ịa C̀u của chúng ta hịn giờ g̀m bảy B̀u Hành tinh. Có ba B̀u hữu hình và bốn B̀u v hình.

1   B̀u thứ Nhứt v hình xin gọi là B̀u A.

2   B̀u thứ Nhì v hình xin gọi là B̀u B.

3   B̀u thứ Ba là Hỏa Tinh (Mars).

4   B̀u thứ Tư là ịa C̀u chúng ta (Terre).

5   B̀u thứ Năm là Thủy Tinh (Mercure).

6   B̀u thứ Sáu v hình xin gọi là B̀u F.

7   B̀u thứ Bảy v hình xin gọi là B̀u G.

   Xin xem hình mới d̃ hỉu.

 

BẢY giai đoạn của đường tín hA

 

   ường tín ha chia ra làm bảy giai đoạn:

   a)   Ba giai đoạn đ̀u tin: Tinh th̀n nḥp th́, ha mình vào ṿt ch́t.

   b)   Ṃt giai đoạn ở chính giữa: Tinh th̀n chín đ́u với ṿt ch́t đặng thít ḷp sự qun bình.

   c)   Ba giai đoạn chót: Tinh th̀n thắng phục ṿt ch́t, ún nắn nó thành ra những dụng cụ t́t đẹp tức là tinh th̀n ha ṿt ch́t.

 

   A   CHƠN th̀n nḥp th́:

   Tinh th̀n xúng ḿy cõi dưới càng ngày càng đi su vào ṿt ch́t. Nó ĺy nhìu lớp ṿt ch́t bao mình, cho nn thn mình càng ngày càng cứng rắn, nặng ǹ cho đ́n đ̃i mới nhìn vào người ta chẳng còn bít nó ở trong ṿt ch́t, nhưng nó truỳn qua ṿt ch́t nhìu quỳn năng, nhìu đặc tính.

 

   b   giữ th́ qun bình:

   Giai đoạn này là bãi chín trường giữa ṿt ch́t và tinh th̀n. Kinh sách ́n gọi là tṛn giặc Ku-ru-śt-tra (Kurukshetra).

   Mặc dù tinh th̀n cho ṿt ch́t sự śng, ṿt ch́t cũng tự coi mình là đ̣c ḷp, ring bịt. Ban đ̀u tinh th̀n còn ýu đuối, đồng ha với ṿt ch́t, bị ṿt ch́t ĺn lướt, đ bẹp và thường nghe theo nó.

   Nhưng l̀n l̀n tinh th̀n trở nn mạnh mẽ. Nó tìm th́ khắc phục ṿt ch́t và giữ vững th́ qun bình. Khi g̀n h́t giai đoạn thứ nhì thì tinh th̀n thắng ṿt ch́t, bắt đ̀u làm chủ nó và đìu khỉn nó.

 

   c   tín hoá:

   Tinh th̀n tín l̀n ln cao, bín đ̉i ṿt ch́t thành ra ṃt khí cụ t́t lành đ̉ hành đ̣ng và bỉu ḷ ý chí của nó. Trong thời kỳ này quỳn năng con người càng ngày càng phát trỉn. Khi h́t ṃt ại Kíp của Thái Dương Ḥ thì dường như nó v bin.

   T́t cả những Ḥ th́ng tín ha, từ những Dãy Hành Tinh, những cục Tùn Hoàn, những Giống dn cho đ́n Con người đ̀u phải tun theo qui định ba giai đoạn này.

   V̀ những Dãy Hành Tinh, ńu ta đ̉ ý ṃt chút thì th́y: ba Dãy đ̀u, tức Dãy thứ Nhứt, Dãy thứ Nhì và Dãy thứ Ba đi xúng. Dãy thứ Tư ở chính giữa. Ba Dãy chót tức là Dãy thứ Năm, Dãy thứ Sáu và Dãy thứ Bảy đi ln.

   V̀ vị trí ta th́y:

     Dãy thứ Nhứt ngang hàng với Dãy thứ Bảy.

     Dãy thứ Nhì ngang hàng với Dãy thứ Sáu.

     Dãy thứ Ba ngang hàng với Dãy thứ Năm.

     Dãy thứ Tư ở chính giữa.

   V̀ m̃i Dãy Hành Tinh thì:

      B̀u thứ Nhứt ngang hàng với B̀u thứ Bảy.

      B̀u thứ Nhì ngang hàng với B̀u thứ Sáu.

      B̀u thứ Ba ngang hàng với B̀u thứ Năm.

      B̀u thứ Tư ở chính giữa.

 

ḥ th́ng địa c̀u chúng ta

vị trí và nhn ṿt của BẢY hành tinh

 

   V̀ Ḥ thống ịa C̀u chúng ta thì Dãy thứ Nhứt, Dãy thứ Nhì và Dãy thứ Ba đã tan rã.

   Dãy thứ Ba còn đ̉ lại ṃt B̀u Hành Tinh, ṃt B̀u Trái ́t, là Mặt Trăng by giờ. Th́ nn ta gọi Dãy thứ Ba là Dãy Nguỵt Tinh.

   Thít tưởng ta nn bít vị trí của m̃i Dãy.

 

-   I

 

   Vị trí của Dãy thứ Nhứt:

     1 B̀u thứ Nhứt A và B̀u thứ Bảy G ở tại cõi Nít Bàn.

     2 B̀u thứ nhì B và B̀u thứ Sáu F ở tại cõi B̀ ̀.

     3 B̀u thứ Ba C và B̀u thứ Năm E ở tại cõi Thượng Thin.

     4 B̀u thứ Tư ở tại cõi Hạ Thin.

 

- II -

  

Vị trí của Dãy thứ Nhì: (Dãy thứ Nhì xúng th́p ṃt ḅc).

      1 B̀u thứ Nhứt A và B̀u thứ Bảy G ở tại cõi B̀ ̀.

      2 B̀u thứ Nhì B và B̀u thứ Sáu F ở tại cõi Thượng Thin.

      3 B̀u thứ Ba C và B̀u thứ Năm E ở tại cõi Hạ Thin.

      4 B̀u thứ Tư ở tại Cõi Trung Giới.

 

- III -

  

Vị trí của Dãy thứ Ba hay là Dãy Nguỵt Tinh (Chaine Lunaire): (Dãy thứ Ba xúng th́p ṃt bực nữa).

   1 B̀u thứ Nhứt A và B̀u thứ Bảy G ở tại cõi Thượng Thin.

   2 B̀u thứ Nhì B và B̀u thứ Sáu F ở tại cõi Hạ Thin.

   3 B̀u thứ Ba C và B̀u thứ Năm E ở tại cõi Trung Giới.

   4 B̀u thứ Tư D là ịa C̀u gọi là Mặt Trăng ở tại cõi Hạ Giới hay Hồng Tr̀n.

 

- IV -

  

Vị trí của Dãy thứ Tư: (Dãy thứ Tư xúng th́p ṃt bực nữa).

1 B̀u thứ Nhứt A và B̀u thứ Bảy G ở tại cõi Hạ Thin.

2 B̀u thứ nhì B và B̀u thứ Sáu F ở tại cõi Trung Giới.

3 B̀u thứ Ba C (Hoả Tinh Mars) và B̀u thứ Năm E  (Thủy Tinh Mercure)                                 4 B̀u thứ Tư D (Trái ́t) đ̀ng ở tại Hạ Giới hay là H̀ng Tr̀n.

 

- V -

  

Vị trí của Dãy thứ Năm:

   ã tới cõi Tr̀n r̀i khng còn xúng th́p được nữa. Dãy thứ Năm bắt đ̀u đi trở ln, nó trở lại vị trí của Dãy thứ Ba.

   1 B̀u thứ Nhứt A và B̀u thứ Bảy G trở ln cõi Thượng Thin.

  2 B̀u thứ Nhì B và B̀u thứ Sáu F trở ln cõi Hạ Thin.

   3 B̀u thứ Ba C và B̀u thứ Năm E trở ln cõi Trung Giới.

   4 B̀u thứ Tư D là ṃt ịa C̀u còn ở tại cõi H̀ng Tr̀n.

 

- VI -

  

Vị trí Dãy thứ Sáu: (Dãy thứ Sáu ln ṃt Bực nữa. Nó ở vào vị tr của Dãy thứ Nhì).

   1 B̀u thứ Nhứt A và B̀u thứ Bảy G ở tại cõi B̀ Đ̀.

   2 B̀u thứ Nhì B và B̀u thứ Sáu F ở tại cõi Thượng Thin.

   3 B̀u thứ Ba C và B̀u thứ Năm E ở tại cõi Hạ Thin.

   4 B̀u thứ tư ở tại cõi Trung Giới.

 

- VII -

  

Vị trí của Dãy thứ Bảy: (Dãy thứ Bảy ln cao ṃt bực nữa. Nó ở vào vị trí của Dãy thứ Nhứt).

   1 B̀u thứ Nhứt A và B̀u thứ Bảy G ở tại cõi Nít Bàn.

   2 B̀u thứ Nhì B và B̀u thứ Sáu F ở tại cõi B̀ ̀.

   3 B̀u thứ Ba C và B̀u thứ Năm E ở tại cõi Thượng Thin.

   4 B̀u thứ Tư ở tại cõi Hạ Thin.

   Khi Dãy thứ Bảy tan rã r̀i thì ṃt Ḥ th́ng tín ha ch́m dứt. ức Thái Dương Thượng ́ nghỉ ngơi, khng sanh ha nữa. y là thời kỳ Hoại Khng.

 

ṃt nguyn tắc phải nhớ

  

Có ṃt nguyn tắc lun lun phải ghi nhớ là:

   Khi B̀u Hành Tinh ở cõi nào thì nó phải làm bằng ch́t khí của cõi đó và lẽ tự nhin, thn hình các loài ṿt trn Hành Tinh đó cũng phải do ch́t khí của cõi đó tạo ra.

Thí dụ: Trái ́t là B̀u Hành Tinh thứ Tư làm bằng ṿt ch́t H̀ng Tr̀n thì thn hình các loài ṿt trn ịa C̀u từ Con Người cho tới loài Kim Thạch cũng phải làm bằng ṿt ch́t H̀ng Tr̀n. Ngày sau nhơn ṿt bỏ B̀u Trái ́t qua B̀u thứ Năm E. Khi tới B̀u thứ Sáu F làm bằng ch́t Thanh Khí của cõi Trung Giới thì thn hình của các loài ṿt cũng phải làm bằng ch́t Thanh Khí ṿy.

Trong bảy B̀u Hành Tinh chỉ có ṃt B̀u hoạt động mà thi. Còn su B̀u kia ṽn tŕng r̃ng và yn lặng. y có nghĩa là trước h́t nhơn ṿt sanh ra tại B̀u thứ Nhứt A r̀i học hỏi và kinh nghịm tại B̀u đó. úng ngày giờ thì bỏ B̀u thứ Nhứt qua B̀u thứ Nhì típ tục sự tín ha của mình. B̀u A thành ra tŕng r̃ng. Nhơn ṿt cứ đi như th́ từ B̀u thứ Nhứt cho đ́n B̀u thứ Bảy.

  

CHƯƠNG THỨ BA

 

NHƠN VẬT CỦA DY ĐỊA CẦU CHNG TA

 

Nhơn vật trn Dy Địa Cầu rất nhiều. Nhưng c bảy loi lin quan mật thiết với chng ta. Ấy l:

1)- Tinh chất thứ Nhứt (1er Essence lmentale)

2)- Tinh chất thứ Nh (2 Essence lmentale)

3)- Tinh chất thứ Ba (3 Essence lmentale)

4)- Kim Thạch

5)- Thảo Mộc

6)- Cầm Th

7)- Con Người

Ngoi ra cn cc loi Tinh Linh, cc hạng Thin Thần v những loi khc m con người khng hề biết v khng bao giờ tiếp xc với họ được.

 

I

 

NHƠN VẬT Ở DY THỨ NHỨT

 

Nhơn vật ở Dy Hnh Tinh thứ Nhứt gồm những loi trn đy. Xin kể ra:

1)- Tinh chất thứ Nhứt.

2)- Tinh chất thứ Nh.

3)- Tinh chất thứ Ba.

4)- Kim Thạch.

5)- Thảo Mộc.

6)- Cầm Th.

7)- Con Người.

Về cc hạng Tinh Linh (Ngũ Hnh), cc hạnh Thin Thần. Ci tr eo hẹp của chng ta khng hiểu nổi sự tiến ha của họ. Ta chỉ biết rằng:

Tại Dy Hnh Tinh thứ Nhứt, Đức Thi Dương Thượng Đế chỉ sanh c một loi l Tinh chất thứ Nhứt m thi. Cn su loi trn vốn do Thi Dương Hệ khc chuyển sang qua Thi Dương Hệ chng ta. Xin xem tới mới r.

Khi hết một Đại Kiếp của Dy Hnh Tinh nghĩa l khi Dy Hnh Tinh tan r th cc loi vật đều tiến ln v thay hnh đổi dạng.

Theo php, Con Người th qua hạng Siu phm lm Tin Thnh. Nhưng thật sự c một số người theo khng kịp chng bạn nn bị bỏ lại. Họ phải qua Dy Hnh Tinh thứ Nh đặng học hỏi v kinh nghiệm thm cho tới ngy no họ thnh Chnh quả, mới thot đọa Lun Hồi.

 

II

 

NHƠN VẬT CỦA DY THỨ NH

 

Qua Dy thứ Nh th:

1)- Loi th ở Dy thứ Nhứt đầu thai lm Con Người (v cc Tinh Linh).

2)- Loi Thảo Mộc ở Dy thứ Nhứt đầu thai lm Th Vật.

3)- Loi Kim Thạch ở Dy thứ Nhứt đầu thai lm Thảo Mộc.

4)- Loi Tinh chất thứ Ba ở Dy thứ Nhứt đầu thai lm Kim Thạch.

5)- Loi Tinh chất thứ Nh ở Dy thứ Nhứt đầu thai lm Tinh chất thứ Ba.

6)- Loi Tinh chất thứ Nhứt ở Dy thứ Nhứt đầu thai lm Tinh chất thứ Nh.

7)- Cn thiếu loi Tinh chất thứ Nhứt th Đức Thi Dương Thượng Đế sanh ra.

 

III

 

NHƠN VẬT CỦA DY THỨ BA

 

Qua Dy thứ Ba th:

1)- Loi Th Vật ở Dy thứ Nh đầu thai lm Con Người (v cc Tinh Linh).

2)- Loi Thảo Mộc ở Dy thứ Nh đầu thai lm Th Vật.

3)- Loi Kim Thạch ở Dy thứ Nh đầu thai lm Thảo Mộc.

4)- Loi Tinh chất thứ Ba  ở Dy thứ Nh đầu thai lm Kim Thạch.

5)- Loi Tinh chất thứ Nh ở Dy thứ Nh đầu thai lm Tinh chất thứ Ba.

6)- Loi Tinh chất thứ Nhứt ở Dy thứ Nh đầu thai lm Tinh chất thứ Nh.

7)- Cn thiếu Tinh chất thứ Nhứt, Đức Thi Dương Thượng Đế sẽ sanh ra.

 

IV

 

NHƠN VẬT CỦA DY THỨ TƯ

 

Qua Dy thứ Tư th:

1)- Loi Th Vật ở Dy thứ Ba đầu thai lm Con Người (v cc Tinh Linh).

2)- Loi Thảo Mộc ở Dy thứ Ba đầu thai lm Th Vật.

3)- Loi Kim Thạch ở Dy thứ Ba đầu thai lm Thảo Mộc.

4)- Loi Tinh chất thứ Ba ở Dy thứ Ba đầu thai lm Kim Thạch.

5)- Loi Tinh chất thứ Nh ở Dy thứ Ba đầu thai lm Tinh chất thứ Ba.

6)- Loi Tinh chất thứ Nhứt ở Dy thứ Ba đầu thai lm Tinh chất thứ Nh.

7)- Cn thiếu Tinh chất thứ Nhứt, Đức Thi Dương Thượng Đế sẽ sanh ra.

 

V

 

NHƠN VẬT CỦA DY THỨ NĂM

 

Qua Dy thứ Năm th:

1)- Loi Th Vật ở Dy thứ Tư đầu thai lm Con Người (v cc Tinh Linh).

2)- Loi Thảo Mộc ở Dy thứ Tư đầu thai lm Th Vật.

3)- Loi Kim Thạch ở Dy thứ Tư đầu thai lm Thảo Mộc.

4)- Loi Tinh chất thứ Ba ở Dy thứ Tư đầu thai lm Kim Thạch.

5)- Loi Tinh chất thứ Nh ở Dy thứ Tư đầu thai lm Tinh chất thứ Ba.

6)- Loi Tinh chất thứ Nhứt ở Dy thứ Tư đầu thai lm Tinh chất thứ Nh.

7)- Cn thiếu Tinh chất thứ Nhứt, Đức Thi Dương Thượng Đế sẽ sanh ra.

 

VI

 

NHƠN VẬT CỦA DY THỨ SU

 

Qua Dy thứ Su th:

1)- Loi Th Vật ở Dy thứ Năm đầu thai lm Con Người (v cc Tinh Linh).

2)- Loi Thảo Mộc ở Dy thứ Năm đầu thai lm Th Vật.

3)- Loi Kim Thạch ở Dy thứ Năm đầu thai lm Thảo Mộc.

4)- Loi Tinh chất thứ Ba ở Dy thứ Năm đầu thai lm Kim Thạch.

5)- Loi Tinh chất thứ Nh ở Dy thứ Năm đầu thai lm Tinh chất thứ Ba.

6)- Loi Tinh chất thứ Nhứt ở Dy thứ Năm đầu thai lm Tinh chất thứ Nh.

7)- Cn thiếu Tinh chất thứ Nhứt, Đức Thi Dương Thượng Đế sẽ sanh ra.

 

VI

 

NHƠN VẬT CỦA DY THỨ BẢY

 

Qua Dy thứ Bảy th:

1)- Loi Th Vật ở Dy thứ Su đầu thai lm Con Người (v cc Tinh Linh).

2)- Loi Thảo Mộc ở Dy thứ Su đầu thai lm Th Vật.

3)- Loi Kim Thạch ở Dy thứ Su đầu thai lm Thảo Mộc.

4)- Loi Tinh chất thứ Ba ở Dy thứ Su đầu thai lm Kim Thạch.

5)- Loi Tinh chất thứ Nh ở Dy thứ Su đầu thai lm Tinh chất thứ Ba.

6)- Loi Tinh chất thứ Nhứt ở Dy thứ Su đầu thai lm Tinh chất thứ Nh.

7)- Cn thiếu Tinh chất thứ Nhứt, Đức Thi Dương Thượng Đế sẽ sanh ra.

 

Khi hết Đại Kiếp của Dy thứ Bảy nghĩa l khi Dy thứ Bảy tan r th một Hệ thống tiến ha chấm dứt. Đức Thi Dương Thượng Đế nghỉ ngơi. Ngi khng sanh sản nữa.

 

SỐ PHẦN CỦA NHỮNG NHƠN VẬT BỊ BỎ LẠI

 

Nhơn vật bị bỏ lại gồm:

1)- Những người khng đủ điều kiện để vượt qua khỏi sự Phn Xt Cuối Cng của Dy Hnh Tinh thứ Bảy.

2)- Những Th Vật.

3)- Những Thảo Mộc.

4)- Những Kim Thạch.

5)- Những Tinh chất thứ Nhứt.

6)- Những Tinh chất thứ Nh.

7)- Những Tinh chất thứ Ba.

 

Số phần họ sẽ ra sao khi m Đức Thi Dương Thượng Đế khng hoạt động nữa?

Họ sẽ được chuyển qua một Thi Dương Hệ khc rồi sẽ sanh ra ở Dy thứ Nhứt của Thi Dương Hệ đ, cũng như trước kia, su loi ở Thi Dương Hệ khc sanh ra ở Dy thứ Nhứt của Thi Dương Hệ chng ta vậy.

Những người bị bỏ lại sẽ tiếp tục tu hnh v sẽ đắc Đạo thnh Chnh quả, thot đọa Lun Hồi trong một thời gian sau.

 

SỰ LIN LẠC GIỮA CC THI DƯƠNG HỆ

 

Xin nhắc lại: trước đy ti c ni vi lời về sự lin lạc giữa cc Thi Dương Hệ trn khng gian v sự sống tiếp tục từ Thi Dương hệ nầy qua Thi Dương Hệ kia, khng bao giờ đứt đoạn. Những Thi Dương Hệ đồng một Cung với nhau đều gip đỡ lẫn nhau.

Ti tin rằng vị Hnh Tinh Thượng Đế của chng ta sẽ lm một vị Thi Dương Thượng Đế. Ngi sẽ thu nhận su loại bị bỏ lại của Thi Dương Hệ chng ta vo Tiểu Vũ trụ của Ngi, v chng ta sẽ c sự lin lạc trực tiếp với Ngi. Đy chỉ l một sự ức đon m thi.

 

CON NGƯỜI BY GIỜ ĐY L

LOI NO Ở THI DƯƠNG HỆ TRƯỚC?

 

Chng ta by giờ đy l Con Người, vậy th chng ta l loi no ở Thi Dương Hệ trước?

C một cch tnh rất dễ như sau đy:

1)- Ở Dy Hnh Tinh thứ Tư l Con Người, th

2)- Ở Dy Hnh Tinh thứ Ba l Th Vật.

3)- Ở Dy Hnh Tinh thứ Nh l Thảo Mộc.

4)- Ở Dy Hnh Tinh thứ Nhứt l Kim Thạch.

 

Vậy th chng ta l Tinh chất thứ Ba ở Thi Dương Hệ trước, bởi v Tinh chất thứ Ba ở Thi Dương Hệ trước qua Thi Dương Hệ nầy chng ta đầu thai lm Kim Thạch.

Xin xem hnh dưới đy:


 

Xin qu bạn lưu : Chỉ c Tinh chất thứ Nhứt của Dy Hnh Tinh thứ Nhứt mới đi đến mục đch định sẵn cho n trong Thi Dương Hệ nầy tức l lm một vị Siu phm.

Cn Tinh chất thứ Nh v năm loi kia đều phải qua Thi Dương Hệ sau.

 

MƯỜI BA TRIỀU LƯU SANH HA

 

Tại Thi Dương Hệ của chng ta c bảy Triều Lưu sanh ha bảy loi Tinh chất thứ Nhứt của bảy Dy Hnh Tinh.

Bảy loi nầy cộng với su loi từ Tinh chất thứ Nh cho tới Th Vật v Con Người ở Thi Dương Hệ trước qua Dy Hnh Tinh thứ Nhứt của chng ta th chng ta c 13 loi do 13 Triều Lưu sanh ha tạo ra.

 

NHỮNG SỰ KHC BIỆT GIỮA BA BẦU HNH TINH:

HỎA TINH TRI ĐẤT v THỦY TINH

 

C sự khc biệt giữa ba Bầu Hnh Tinh: Hỏa Tinh (Mars), Tri Đất  v Thủy Tinh (Mercure) trong sự cấu tạo cũng như trong hai cảnh giới: Trung Giới v Thượng Giới.

Xem Đồ hnh Dy Địa Cầu chng ta th chng ta thấy Hỏa Tinh đi xuống, Tri Đất ở chnh giữa, cn Thủy Tinh bắt đầu đi ln. V thế Tri Đất ở mức cht của vật chất nn n rất nặng nề.

Cn ở Thủy Tinh c nhiều chất Dĩ Thi cho nn đất ct ở đ khng cứng rắn như ở ci Trần v trong trẻo.

Xin xem quyển Vi sự nhận xt về hai Bầu Hnh Tinh Hỏa Tinh v Thủy Tinh của cc nh Huyền b học rnh rẽ hơn.

Ở đy ti chỉ ni:

Bầu Hỏa Tinh c một ci Trung Giới, một ci Hạ Thin v một ci Thượng Thin ring biệt khng giống ci Trung Giới, ci Hạ Thin v ci Thượng Thin của quả Địa Cầu chng ta. Bầu Thủy Tinh cũng c ci Trung Giới, ci Hạ Thin v ci Thượng Thin ring biệt khc hẳn ci Trung Giới, ci Hạ Thin v ci Thượng Thin cũa quả Địa Cầu.

Ba ci dưới c thể khc nhau, nhưng bốn ci ở trn: Ci Bồ Đề, ci Niết Bn, ci Đại Niết Bn v Tối Đại Niết Bn vốn đại đồng.

Dng được thể Bồ Đề th c thể đi qua bảy Bầu Hnh Tinh của Dy Địa Cầu một cch dễ dng v mau lẹ, khỏi phải xuyn qua khng gian giữa hai Bầu Hnh Tinh.

Nhiều vị La Hn trong đ c Đức Leadbeater đ qua viếng hai Bầu Hỏa Tinh v Thủy Tinh. Đức Leadbeater c viết lại sự quan st của ngi, ti c tm tắt lại trong quyển Sự nhận xt về Hỏa Tinh (Mars) v Thủy Tinh (Mercure) của cc nh Huyền b học.

  

CHƯƠNG THỨ TƯ

 

TRƯỜNG TIẾN HA CỦA CHNG TA

 

BẢY CI CỦA THI DƯƠNG HỆ CHIA LM BA TRƯỜNG

 

A.- TRƯỜNG THỨ NHỨT

Trường thứ nhứt gồm hai ci:

1)- Ci Tối Đại Niết Bn Plan Adi ou Mahaparanirvana.

2)- Ci Đại Biết Bn Plan Anupavaka ou Paranirvana.

Ấy l chỗ Đức Thi Dượng Thượng Đế hiện ra.

B.- TRƯỜNG THỨ NH

Trường thứ nh gồm hai ci:

1)- Ci Niết Bn Nirvana.

2)- Ci Bồ Đề - Plan Bouddhique.

Ấy l trường tiến ha của những vị đ được Điểm Đạo.

C.- TRƯỜNG THỨ BA

Trường thứ ba gồm ba ci:

1)- Ci Thượng Giới hay ci Tr Tuệ - Plan Mental.

2)- Ci Trung Giới hay ci Tinh Quang Plan Astral.

3)- Ci Hạ Giới hay l Hồng Trần Plan Physique.

Ấy l trường tiến ha của Con Người.

Con người sanh ra tại ci Trần đặng học hỏi những Luật Trời; trong một thời gian sau khi bỏ xc rồi con người về ci Trung Giới đặng gội rửa lng phm. Ở ci Trung Giới một t lu rồi con người ln ci Thin Đường tức l ci Thượng Giới đặng đồng ha những sự học hỏi v kinh nghiệm của mnh. Cuối cng đng ngy giờ, con người la khỏi Thin Đường trở xuống Hồng Trần đầu thai một lần nữa, đặng học hỏi những bi học mới v thanh ton những nghiệp quả đ gy ra.

Con người cứ Lun Hồi trong ba ci: Thượng Giới, Trung Giới, Hạ Giới từ đời nầy qua đời kia; cứ ln rồi xuống, xuống rồi ln, khng biết bao nhiu lần. Con người phải đi từ Bầu Hnh Tinh nầy qua Bầu Hnh Tinh khc của Dy Địa Cầu, từ Bầu thứ Nhứt cho tới Bầu thứ Bảy. Đi hết một vng bảy Bầu, gọi l hết một Cuộc Tuần Hườn (Une Ronde). Con người phải đi bảy vng như vậy nghĩa l hết bảy Cuộc Tuần Hườn mới trở nn trọn sng, trọn lnh v lm một vị Siu phm.

 

BẢY THỂ CỦA CON NGƯỜI

 

Con người c bảy Thể: Chng l những kh cụ để cho con người dng trong một thời gian.

Bảy Thể nầy l:

1)- Xc Thn (Corps physique) lm bằng ba chất thấp thỏi của ci Hồng Trần l: Chất đặc, chất lỏng v chất hơi.

2)- Phch (Corps ou double thrique) lm bằng bốn chất Dĩ Thi Hồng Trần (4 thers physiques).

3)- Va hay l Thể Tinh Quang (Corps Astral) lm bằng bảy chất Thanh Kh của ci Trung Giới.

4)- Hạ Tr (Corps mental infrieur) lm bằng bốn chất Thượng Thanh Kh thấp hay l Tr Tuệ (Matire mentale): chất thứ Tư, chất thứ Năm, chất thứ Su v chất thứ Bảy.

5)- Thượng Tr hay l Nhn Thể (Corps mental suprieur ou corps causal) lm bằng ba chất: Thượng Thanh Kh cao hay l chất Tr Tuệ: Chất thứ Nhứt, chất thứ Nh  v chất thứ Ba.

6)- Kim Thn hay Thể Bồ Đề cũng gọi l Thể Trực Gic (Corps de lintuition) lm bằng bảy chất Bồ Đề hay l Thi Thanh Kh.

7)- Tin Thể hay l Thể Thing Ling (Corps Atmique) lm bằng bảy chất m Dương Kh (Akasha) của ci Niết Bn.

 

Bảy Thể nầy chia lm hai loại:

1)- Những thể hư hoại.

2)- Những thể trường tồn bất diệt.

 

NHỮNG THỂ HƯ HOẠI

 

 Những thể hư hoại: Xc Thn, Phch, Va, Hạ Tr l bốn Thể hư hoại. Sau khi con người thc rồi một t lu sau chng n đều tan r . . . . Nhưng.

a)- Xc Thn (kể lun ci Phch) để lại một Nguyn tử Trường tồn l Lưu tnh Nguyn tử (Atome physique permanent).

b)- Ci Va để lại một Nguyn tử Trường tồn gọi l Atome astral permanent.

c)- Hạ Tr để lại một Phn tử Trường tồn (Molcule mentale permanente).

 Bộ ba trường tồn nầy ghi tnh nết của ba Thể thấp v xỏ xu vo một sợi dy lm bằng chất Bồ Đề gọi l Sutratma (Kim quang tuyến) v nằm trong Thượng Tr (Nhn Thể).

Tới chừng con người đi đầu thai, chng sẽ lại hoạt động như trước.

(Xin xem lại đoạn Kim quang tuyến).

 

SỰ LIN LẠC GIỮA CC THỂ

 

1)- Xc Thn lin lạc với Tin Thể.

2)- Ci Va lin lạc với Kim Thn hay l Thể Bồ Đề.

3)- Hạ Tr lin lạc với Thượng Tr.

 

Ci chi ảnh hưởng tới Thể nầy th cũng ảnh hưởng đến Thể kia.

 

CON NGƯỜI L TIỂU THIN ĐỊA

 

Bởi Con Người c ba Ngi:

1)- Chơn Thần Monade.

2)- Chơn Nhơn Ego Soi suprieur.

3)- Phm Nhơn Personnalit.

 

V trong mnh Con Người c đủ chất kh tạo lập Vũ Trụ Cn Khn, cho nn kinh sch Đạo đức mới gọi Con Người l Tiểu Thin Địa.

V cũng bởi những lẽ trn đy, Huyền b học lun lun bảo con người phải tự tm mnh trong mnh mnh, đừng tm ở ngoi, đ chậm chạp m cn tốn cng v ch, mất hết th giờ.

Con người tự thắng mnh rồi th sẽ thắng được Tạo vật. Nếu khng tự chủ được, khng tự trị được th khng thể no học Đạo được. Con người phải tự chiến đấu với mnh, phải thắng phục được mnh; đy khng phải l một việc dễ lm đu. Phải luyện tập từ kiếp nầy qua kiếp kia, phải c gan vng dạ sắt, ch kh cứng cỏi như thp đ trui th mới mong chặt đứt được những chướng ngại dựng ln ở mỗi chặn đường. Nếu ng lng, nửa chừng bỏ cuộc th sẽ thất bại. Ngy sau phải bắt đầu tập lại những điều đ bỏ dở nửa chừng . . .  Đừng qun cu: Ch cng mi sắt, chầy ngy nn kim.

 

NHỮNG CUỘC TUẦN HƯỜN (Les Rondes)

 

Những vấn đề: Những Dy Hnh Tinh, nhứt l Dy Địa Cầu v những Cuộc Tuần Hườn, c lin quan mật thiết với con người. Người học Đạo phải biết cht t về chng n, nhưng thật ra, chng n cực kỳ kh khăn v hữu ch cho những nh Huyền b học hơn l người thường.

Hai vị Cao đồ của Chơn sư l Đức B Annie Besant v Đức Leadbeater c giải về sự sanh ha của Dy Địa Cầu chng ta v ba Cuộc Tuần Hườn đầu tin v phn nửa Cuộc Tuần Hườn thứ Tư nầy trong hai quyển:

1)- Lhomme do il vient et u il va.

     (Con người từ đu đến v sẽ đi về đu)

2)- LOccultisme dans la nature, Tome II.

     (Huyền b học trong thin nhin, quyển 2)

 

Song ti tưởng dầu c thuật lại hay l dịch ra, người mới học Đạo cũng kh quan niệm được r rng. Thế nn ti chỉ bn qua một cch tổng qut m thi.

Xin nhắc lại: Dy Địa Cầu của chng ta c bảy Bầu Hnh Tinh. Trn mỗi Bầu, Đức Thi Dương Thượng Đế c sắp đặt mức độ tiến ha của con người v cc loi vật. Đy c nghĩa l trn mỗi Bầu Hnh Tinh c chương trnh học tập cho con người v cc loi vật, chia ra nhiều thế kỷ v nhiều giai đoạn.

Những bi học đều khc nhau v cng ngy cng kh khăn, khng khc no chương trnh học vấn ở Tiểu học, Trung học v Đại học vậy. Trước hết con người v cc loi vật sanh ra ở Bầu Hnh Tinh thứ Nhứt A đặng học hỏi v kinh nghiệm. Khi học hết chương trnh rồi th tới kỳ nghỉ ngơi.

Nhơn vật về một ci ring biệt gọi l ci Niết Bn giữa hai Bầu Hnh Tinh (Nirvana intercatnaire), hưởng hon ton hạnh phc trong một giấc chim bao rất m đềm v họ khng thực được những điều xảy ra ở đy. Thời kỳ nghỉ ngơi di bằng thời kỳ học tập. Nếu họ đ hoạt động hai triệu năm tại Bầu thứ Nhứt A th thời kỳ nghỉ ngơi phải ko di hai triệu năm.

Thời gian hai triệu năm qua rồi, họ phải xuống Bầu thứ Nh B đặng đầu thai lại v lo mở mang tm tr theo chương trinh đ dự bị sẵn cho họ.

Rồi cứ tiếp tục như thế, hết học hỏi th nghỉ ngơi, cứ lun phin nhau, từ Bầu thứ Nh B cho tới Bầu thứ Ba C, Bầu thứ Tư D, Bầu thứ Năm E, Bầu thứ Su F v Bầu thứ Bảy G.

Nhơn vật đi gip một vng bảy Bầu Hnh Tinh th trong Đạo đức gọi l đ trải qua một Cuộc Tuần Hườn (Une Ronde). Cả thảy đều tiến ln một bực.

Hết Cuộc Tuần Hườn thứ Nhứt th tới Cuộc Tuần Hườn thứ Nh.

Nhơn vật trở lại Bầu thứ Nhứt A như trước v tiếp tục học những bi khc hạp với trnh độ tiến ha của mnh.

Ni tm lại, nhơn vật phải đi bảy vng như vậy hay l phải trải qua bảy Cuộc Tuần Hườn mới c sự thay hnh đổi dạng.

Tinh chất thứ Nhứt đầu thai lm Tinh chất thứ Nh.

Tinh chất thứ Nh đầu thai lm Tinh chất thứ Ba.

Tinh chất thứ Ba đầu thai lm Kim Thạch.

Kim Thạch đầu thai lm Thảo Mộc.

Thảo Mộc đầu thai lm Th Vật.

Th Vật đầu thai lm Con Người hay l cc Tinh Linh (Ngũ Hnh).

Con Người thnh Tin Thnh.

 

SỰ PHN XT CUỐI CNG CỦA MỘT BẦU HNH TINH

V NỘI CẢNH TUẦN HƯỜN (Ronde intrieur)

 

Trước đy ni rằng khi đng thời kỳ nghỉ ngơi, nhơn vật bỏ Bầu Hnh Tinh thứ Nhứt A th Bầu nầy trở nn trống rỗng. Đy l ni một cch tổng qut. Sự thật l trn mỗi Bầu Hnh Tinh đều c sự Phn xt Cuối cng.

Nhơn vật no khng theo kịp chng bạn v lẽ no, khng biết, hoặc yếu đuối, hoặc lười biếng, th bị bỏ lại, khng được qua Bầu Hnh Tinh kế đ.

Họ phải ở lại Bầu Hnh Tinh cũ học hỏi v kinh nghiệm.

Th dụ số người bị bỏ lại Bầu thứ Nhứt l hai trăm ngn người, nam c, nữ c. Họ ở tại Bầu thứ Nhứt A, v cứ giữ một mực hai trăm ngn, khng hề sanh thm một người no nữa. Nếu c ba trăm người chết th ba trăm người đ sẽ đầu thai lại cho đủ số mất.

Họ ở tại Bầu thứ Nhứt A bao lu?

Họ phải ở trọn một thời gian bằng hai Cuộc Tuần Hườn. Tại sao vậy? Bởi v họ phải chờ anh em bạn của họ đi gip một vng bảy Bầu tức l hết một Cuộc Tuần Hườn. Nhơn vật khng bị bỏ lại nghỉ ngơi trong một thời di bằng một Cuộc Tuần Hườn rồi mới trở lại Bầu A đầu thai lại.

Tới chừng đ, nhơn vật bị bỏ lại mới nhập bọn với chng bạn cũ đặng tiến ha.

 

NỘI CẢNH TUẦN HƯỜN RẤT HỮU CH

 

Nội cảnh Tuần hườn c ba điều hữu ch:

1)- Trước nhứt, n gip cho cc Linh Hồn chậm trễ c cơ hội tiến ln đặng sau theo kịp chng bạn.

2)- Kế đ, n gip cho cc Thin Thần khỏi thất cng tạo những thn mnh mới. Điều nầy cần phải giải nghĩa.

Nếu cc loi vật bỏ Bầu Hnh Tinh no ra đi th Hnh Tinh đ trống rỗng, khng cn sanh kh v thnh ra Bầu Hnh Tinh chết, như Mặt trăng by giờ đy.

Khi nhơn vật trở lại Bầu Hnh Tinh đ th khng c hnh dạng để nhập vo, như vậy cc Thin Thần phải tạo ra những thn mnh mới khc. Nn biết rằng, cc Thin Thần kể lun cc Tinh Linh hay Ngũ Hnh phải lm việc cả chục triệu năm mới tạo ra được thn hnh cc loi vật như ta thấy by giờ đy; như vậy phải mất mấy trăm triệu năm đặng lm ra thn hnh mới của bảy Bầu Hnh Tinh, sự tiến ha phải ngưng lại trong thời gian nầy. Nhờ c sẵn hnh dạng của cc loi theo đường Nội cảnh Tuần Hườn, nn sự tiến ha cứ tiếp tục khng gin đoạn.

3)- Cuối cng, điều ch lợi thứ ba l Nội cảnh Tuần hườn l trường tiến ha của những Linh Hồn sốt sắng, sing năng, điều nầy cũng cần phải giải thch.

Tại quả Địa Cầu chng ta, sự tiến ha của dn chng khng đồng bực với nhau v chia ra lm nhiều hạng. Hạng A, hạng B, hạng C, hạng D vn vn. . .

Th dụ trong hạng B c những người thnh tm, hết sức cố gắng muốn theo kịp chng bạn ở hạng A, th trn Thin Đnh cho họ một đặc n l:

Thin Đnh cho họ qua ở su Bầu cn lại từ Bầu thứ Năm E l Bầu Thủy Tinh, Bầu thứ Su F v Bầu thứ Bảy G, Bầu thứ Nhứt A, Bầu thứ Nh B v Bầu thứ Ba C (Hỏa Tinh - Mars).

Mỗi Bầu họ ở một thời gian di bằng sự sanh ha v sự tiến ha của một Giống dn. Họ ở su Bầu Hnh Tinh nầy học hỏi v kinh nghiệm.

Khi trở lại Bầu Tri Đất th nhơn vật đ qua Bầu thứ Năm l Thủy Tinh rồi họ ở lại Bầu Tri Đất trong một thời gian rồi qua Bầu Thủy Tinh gặp lại chng bạn cũ. Họ sẽ được ln hạng A khng cn ở hạng B nữa. Đy l ngoại lệ v rất kh hiểu cho những người mới học Đạo.

 

SỰ PHN XT CUỐI CNG CỦA MỘT DY HNH TINH

 

Xin nhắc lại, ni rằng nhơn vật phải trải qua bảy Cuộc Tuần Hườn l ni một cch tổng qut; kỳ thật mỗi Dy Hnh Tinh đều c nhiều sự Phn Xt Cuối Cng. Xin kể hai ci chnh m thi:

1)- Một l sự Phn Xt Cuối Cng của một Bầu Hnh Tinh.

2)- Hai l sự Phn Xt Cuối Cng của một Dy Hnh Tinh.

 Sự Phn Xt Cuối Cng khng khc no sự tuyển lựa cho học tr ln lớp. ng thầy dạy học biết r trong đm học tr mnh, đứa no ln lớp được, đứa no đủ sức học hỏi chương trnh mới lớp trn, đứa no cn yếu, dầu cho ln lớp cũng khng tiến được cht no v khng theo kịp chng bạn, khng lẽ ng thầy lớp trn bỏ mấy đứa kia để săn sc một mnh n. Vậy th tốt hơn l để n học lại một năm nữa ở lớp cũ.

Trn đường đời cũng giống như thế.

Khng r v lẽ no m nhiều Linh Hồn tham luyến hồng trần, gy nhiều quả xấu khng chịu trau giồi tm tnh cho nn cn km xa chng bạn về đường tinh thần. Tới một thời gian kia, thần lực từ trn mấy ci cao ban xuống rất nhiều, ảnh hưởng của n rất kỳ lạ. N tăng cường cc tnh tốt v cc tnh xấu một lượt, điều nầy khng khc no mưa xuống trn trề, la bắp ln tươi tốt m cỏ dại cũng mọc xanh rờn.

Nếu để những người cn d man ở chung chạ với những người Hiền triết lo tu niệm th họ sẽ khuấy rối cc vị nầy, khng cho tm tr mấy vị ấy yn tịnh đặng tham thiền nhập định.

Vậy th điều hay hơn hết l để họ ở một chỗ ring, ngy sau họ sẽ tiến ln rồi lần lần họ sẽ trau giồi tm tnh cho thật tốt.

V vậy sự Phn Xt Cuối Cng rất cần thiết. N giống như một cuộc thi tuyển đủ điểm trung bnh th được chấm đậu, dưới điểm số đ th rớt.

 

SỰ PHN XT CUỐI CNG CỦA BA DY HNH TINH TRƯỚC

 

Dy Đại Cầu l Dy Hnh Tinh thứ Tư. Ở Dy Hnh Tinh thứ Nhứt c sự Phn Xt Cuối Cng hay khng? Khng thấy ni, chỉ biết ở Dy thứ Nhứt, người no được một lần Điểm đạo th được giải thot lm một vị Siu phm.

Qua Dy Hnh Tinh thứ Nh, sự Phn Xt Cuối Cng xảy ra trong Cuộc Tuần Hườn thứ Ba. Ai được ba lần Điểm đạo th được giải thot lm một vị Siu phm.

Qua Dy Hnh Tinh thứ Ba l Dy Nguyệt Tinh, sự Phn Xt Cuối Cng đ xảy ra trong Cuộc Tuần Hườn thứ Tư, ai được bốn lần Điểm đạo th được giải thot lm một vị Siu phm.

Qua Dy Hnh Tinh thứ Tư l Dy Địa Cầu của chng ta, sự Phn Xt Cuối Cng sẽ xảy ra trong Cuộc Tuần Hườn thứ Năm nghĩa l Cuộc Tuần Hườn sau, v chng ta đang ở vo phn nửa Cuộc Tuần Hườn thứ Tư.

Ai được năm lần Điểm đạo th lm một vị Siu phm.

Qua Cuộc Tuần Hườn thứ Năm, ai được Điểm đạo lần thứ Nhứt, nghĩa l c đủ những đức tnh đ kể ra trong quyển Dưới Chơn Thầy th sẽ khỏi bị bỏ lại trong sự Phn Xt Cuối Cng.

Tuy nhin trong số những người được Điểm đạo lần thứ Nhứt c những người khng đi tới trnh độ được Điểm đạo lần thứ Năm đu.

Cn sự Phn Xt Cuối Cng của ba Dy sau:

Dy thứ Năm,

Dy thứ Su,

Dy thứ Bảy,

th khng biết, v điều đ chưa xảy đến v chỉ c Tin Thnh biết được m thi.

 

SỐ NGƯỜI ĐƯỢC GIẢI THOT

 

Dn số trn Dy Địa Cầu l 60 ngn triệu. Hiện giờ c khoảng 6 ngn triệu rải rc trn khắp năm chu.

Cn một số lớn ở tại ba ci: Trung Giới, Thượng Giới, Niết Bn chưa đng thời kỳ đi đầu thai v lun những người theo đường tiến ha của Nội Cảnh Tuần Hườn trn su Bầu Hnh Tinh cn lại.

Họ sẽ thay phin nhau xuống từng đợt. Đợt nầy gần mn nhiệm kỳ th đợt khc xuống, chớ khng phải cả chục ngn triệu đi xuống đầu thai một lượt với nhau đu.

Thế nn chớ lấy lm lạ.

Theo đ tiến ha hiện tại, trn Thin Đnh ước nguyện rằng: Tới Cuộc Tuần Hườn thứ Bảy c chừng 12 ngn triệu thnh những vị Siu phm hon ton giải thot.

Cn lại 48 ngn triệu chia ra như sau đy:

12 ngn triệu được bốn lần Điểm đạo lm những vị La Hn.

12 ngn triệu được Điểm đạo từ một lần đến ba lần, lm những vị Tu đ hườn, Tư đ hm v A na hm v 24 ngn triệu bị bỏ lại trong sự Phn Xt Cuối Cng của Cuộc Tuần Hườn thứ Năm.

Những vị đ được Điểm đạo m chưa giải thot v những người bị bỏ lại ngy sau phải qua Dy Hnh Tinh thứ Năm đầu thai lại.

Những vị đ được Điểm đạo cao sẽ thnh những vị Phật, Bồ Tt, Đế Qun ở Dy sau v du dắt sự tiến ha của dn chng ở trn đ.

Cn những người thường ty theo trnh độ tiến ha cũng sẽ được giải thot hoặc sớm hoặc muộn.

 

Than i ! Đời l một giấc mộng, một giấc mộng ko di cả ngn triệu năm. Nhưng chng ta ở trong vng Trời, chưa thot ra ngoi được th l luận v ch, khng sửa đổi ci chi được cả. Điều hay hơn hết l tun theo Luật Trời m tiến tới, cng mau cng tốt.

 

HẾT

 HOME  sch   TIỂU SỬ    BẢN TIN   HNH ẢNH   thIỀN    BI VỞ   THƠ   gifts   TẾT 2006  BOOKS  MAGAZINES