Không Tôn Giáo Nào Cao Hơn Chân Lư

 HOME  sách   TIỂU SỬ    BẢN TIN   H̀NH ẢNH   thIỀN    BÀI VỞ   THƠ   gifts   TẾT 2006  BOOKS  MAGAZINES


HỒI  KƯ của H.S  OLCOTT

 

HỒI  KƯ của H.S  OLCOTT

Đánh máy  Như Khuê  2010

LỜI  NÓI  ĐẦU

   Trong  lịch  sử  của  những  tổ  chức  công  ich  và  Cơ  Quan  Tinh  Thần  ,  phần  nói  về  nguồn  gốc  và  những  bước  thăng  trầm  của  Hội  Thông  Thiên  Học  quả  thật  là   độc  đáo.  Dù  xét  qua  quan  điểm thiện  cảm  hay  thù  nghịch  ,  thật  vẫn  là  một  điều  lạ  lùng  mà  thấy  rằng  một  tổ  chức  như  thế  đă  có  thể  xuất  hiện  và  tồn  tại,  và  nó  chẳng  những  đă  có  thể  chịu  đựng  được  những  đ̣n  va  chạm công  kích  như  nó  đă  tiếp  nhận,  mà  lại  càng  tăng  trưởng  mạnh  mẽ  hơn  cùng  với  tỷ  lệ  tăng  gia những  hành  vi  bất  chính  và  những  đ̣n  hiểm  ác  của  những  kẻ  đối  nghịch.
          Một  hạng  phê  b́nh  gia  nói  rằng  sự  kiện  ấy  chứng  tỏ  một  sự  tăng  gia  ḷng  tin  tưởng  của con  người,  và  một  trạng  thái  tín  ngưỡng  bất  an  mở  màn  cho  sự  suy  thoái  rốt  ráo  của  đức  tin theo  những  đường  lối  bảo  thủ  của  Tây  phương.
          Một  hạng  khác  nh́n  thấy  nơi  sự  tiến  bộ  của  phong  trào  Thông   Thiên  Học  một  dấu  hiệu của  sự  chấp  nhận  trên  một  quy  mô  rộng  lớn  bao  trùm  cả  thế  giới,  những  tư  tưởng  triết  học Đông  Phương , có  tác  dụng  tăng  cường  và  nới  rộng  ḷng  ưu  ái,  thong  cảm  của  nhân  loại  trên
phương  diện  tinh  thần.
          Sự  kiện  hiển  nhiên  không  thể  chối  căi  là,  cho  đến  cuối  năm  1894,  do  kết  quả  của  chỉ  mới có  mười  chin  năm  hoạt   động ,  Hội  đă  cấp  chứng  thư  chính  thức  cho  394  Chi  Bộ  hoạt  đông  trên  hầu  hết  các  xứ  trên  thế  giới.
           Nhận  xét  theo  các  tài  liệu  thống  kê,  sự  tấn  công  liên  tục  và  bất  chính  của  Hội  Khảo  Cứu Tâm  Linh  (Society  for  Psychial  Research)  và  của  các  nhà  Truyền  Giáo  Tô  Cách  Lan  nhằm  vào  Hội năm  1884, mà  người  ta  nghĩ  là  sẽ  giết  chết  Hội  Thông  Thiên  Học,chỉ  có  đem  lại  hậu  quả  là  làm cho  nó  càng  tăng  gia  sự  thịnh  vượng  và  công  dụng  hữu  ích  của  nó  lên  gấp  bội.  cái  lư  do  giản  dị  là,  dù  cho  những  điều  sai  sót,  lầm  lỡ  cá  nhân  của  các  nhà  lănh  đạo  có  thể  bị  phơi  bày,  nhưng  mục  đích  tốt  lành  của  Hội  vẫn  không  thể  mảy  may  bị  bài  bác  hay  phản  đối.
            Muốn  giết  chết  Hội  Thông  Thiên  Học,  trước  hết  người  ta  phải  chứng  minh  rằng  những  mục  đích  của  Hội  là  có  hại  cho  nền  hạnh  phúc  công  cộng,  những  giáo  lư  do  các  nhà  lănh  đạo phổ  biến  là  tai  hại  và  nguy  hiểm.  V́  không  thể  chứng  minh  được  những  điều  đó,  nên  thế  gian phải  nh́n  nhận  Hội  Thông  THiên  Học  như  một sự  kiện  lớn,  một  cơ  quan  vĩ  đại,  không  thể  lên  án  hay  tuyên  dương  chỉ  bởi  v́  cái  giá  trị  hay  điều  lầm  lỗi  cá  nhân  của  những  người  đại  diện  cho  Hội.
              Những  người  ở  ngoài  Hội  đă  bắt  đầu  nhận  xét  sự  thật.  Một  trong  những  kư  giả  đương
thời  là  ông  W.T.Stead,  có  viết  trong  tạp  chí  Bordeland,  rằng  bây  giờ  không  ai  cần  biết  những  tố  giác  giả  trá lừa  bịp  của  bọn  Coulomb  và  Hội  Khảo  Cứu  Tâm  Linh  đưa  ra  chống  bà  Blavatsky  có  thật   hay  không.  Những  kẻ  thù  ác  hiểm  nhất cũng  không  thể  phủ  nhận  cái  ưu  điểm  của  bà,  là  đă  ảnh  hưởng  đến  tư  tưởng  triết  học  cận  đại  tới  một  mức  độ  phi  thường  bằng  cách  phổ  biến  những  lư  thuyết  cao  siêu  của  Phương  Đông.  Điều  này  cũng  áp  dụng  cho  nhiều  vị  lănh  đạo  của  Hội,  họ  cũng  như  bà,  đă  truyền  bá  những  giáo  lư  cổ  truyền  của  Đông  Phương  qua  sự  trung  gian  của  Hội  Thông  Thiên  Học.  Tổ  chức  siêu  việt  này,  vốn  nảy  mầm  từ  một  cuộc  họp  bạn  thông  thường  nơi  một  pḥng  khách  ở  New  York  năm  1875,  đă  tự  tạo  cho  ḿnh  một  thành  tích  lớn  lao  đến  mức  nó  phải  được  bao  gồm  trong  mọi  sử  liệu  chân  thật  của  thời  đại  chúng  ta.
                Sự  phát  triển  của  Hội  đă  được  thực  hiện  do  bởi  một  nội  lực  xuất  phát  từ  bên  trong,  hơn  là  do  kết  quả  của  một  khả  năng  quản  trị  và  tiên  kiến  khôn  ngoan  sắc  xảo.  Và  v́  nó  có  liên  hệ  chặt  chẽ  với  những  cố  gắng  cá  nhân  của  hai  nhà  sang  lập  là  bà  Blavatsky  và  tôi,  nên  đây  có  thể  là  một  điều  hữu  ích  cho  nhà  chép  sử  tương  lai,  nếu  người  c̣n  sống  sót  lại  trong  hai  chúng  tôi  ghi  nhận  chính  xác  và  ngắn  gọn  những  sự  kiện  lịch  sử  cần  thiết  cho  thế  hệ  mai  sau.


 ‘’ Gulistan ‘’
Octacamund,  1895.
H.S.OLCOTT.

 

-------------------

 HOME  sách   TIỂU SỬ    BẢN TIN   H̀NH ẢNH   thIỀN    BÀI VỞ   THƠ   gifts   TẾT 2006  BOOKS  MAGAZINES