Không Tôn Giáo Nào Cao Hơn Chân Lư

 HOME  sách   TIỂU SỬ    BẢN TIN   H̀NH ẢNH   thIỀN    BÀI VỞ   THƠ   gifts   TẾT 2006  QUEST  MAGAZINES 

 

HỘI THÔNG THIÊN HỌC

VIỆT NAM

NGUỒN GỐC NHƠN LOẠI

(TAM HỒN THẤT PHÁCH)

CHI BỘ BÁC ÁI

TÂN CHÂU
Sách tặng

  

 

SÁCH SƯU TẦM

NGUỒN GỐC CON NGƯỜI

        Trên Địa cầu chỉ có NHƠN LOẠI là khôn hơn hết và đứng đầu muôn loài vạn vật. Nếu con người biết lo tu hành, ăn ở đúng luật thiên nhiên th́ sẽ mau giải thoát, đắc thành chánh quả, sớm thành Tiên, Thánh, không c̣n bị Luân Hồi đau đớn trong ṿng Tứ Khổ: Sanh, Lăo, Bệnh, Tử. Nhưng muốn được bền tâm vững chí để tu hành, không lầm đường lạc lối, không bỏ dở công phu th́ TA, tức là CON NGƯỜI, cần phải hiểu rơ nguồn gốc của ḿnh: Con người là ai? Từ đâu đến đây? và để làm ǵ? Loài người bắt đầu sanh ra từ hồi nào? Có mấy Thể? và nhiệm vụ của các Thể? Tại sao TA phải tu? Người biết tu tâm, sửa tánh th́ đựợc những lợi ích ǵ? C̣n làm quấy sẽ bị Quả báo khổ sở thế nào?

        Khi nào đă biết rành rẽ các điều nói trên th́ ta mới có sự quyết định lo t́m phương hướng để trở về Ngôi cũ, và mới đi trúng đường được.

        Tuy đường xa diệu vợi, nhưng nếu Ta hiểu rơ các đoạn đường phải đi qua, Ta sẽ không c̣n chán ngán sự đời nữa. Ta sẽ b́nh tâm nhẫn nại để đi cho đến nơi đến chốn.

       Sách xưa có nói: Nhơn sanh Tiểu Thiên Địa, tức nhiên là nh́n nhận CON NGƯỜI có đủ tất cả những ǵ đă có ở trong Trời Đất.

        Đức Giáo Chủ Pythagore dạy môn đồ rằng: Hăy tự biết ngươi, rồi ngươi sẽ biết VŨ TRỤ và các v́ THƯỢNG ĐẾ. (Connais-toi toi même, et tu connaitras l’Univers et les Dieux).

        Socrate cũng dùng câu nầy làm châm ngôn.

        Đức Thích Ca cũng dạy:” Ta phải kiếm Ta” để hiểu rơ nguồn gốc của Ta.

        Ta cần t́m hiểu, học hỏi rành rẽ các thành phần chánh đă cấu tạo ra con người, tức là các Thể (les corps) và Linh Hồn cùng sự sinh hoạt của chúng nó th́ Ta mới điều khiển được chúng nó. Chừng đó Ta mới rút được nhiều kinh nghiệm. Ta phải xem xét , nghiên cứu  tỉ mỉ  Tiến Tŕnh của Nhơn loại để biết đường dài của ta đă trải qua, hiện giờ đă đến giai đoạn nào và c̣n phải đi bao nhiêu đoạn đường nữa mới đến nơi cứu cánh. Như thế ta mới tránh khỏi nản ḷng, khỏi vọng tưởng vu vơ và b́nh tĩnh tiến bước trên đường phụng sự.

        Xưa nay người ta thường lầm lẫn, tưởng xác thịt và thất t́nh lục dục là con người thật, nên mới nói tôi vui, tôi buồn, tôi giận, tôi ưa món nầy, tôi ghét kẻ kia, tôi khôn, tôi dại, cũng như nói: Tôi có một Linh Hồn, v.v. . . nhưng sự thật, Linh Hồn chính là Ta. TA là Chơn Thần hay Linh Hồn, từ Thượng Đế tách ra, xuống Trần để học tập cho thành thuộc thấu đáo tất cả Luật Trời, để trở thành toàn năng, toàn thiện như Đức Thượng Đế. Mà muốn xuống một cơi Trời thấp hơn th́ phải có một Thể (un corps) hạp với cơi đó để dùng làm dụng cụ mới hoạt động được. V́ cớ đó Linh Hồn phài có bảy Thể để hoạt động ở năm cơi dưới thấp là :

        1/- TIÊN THỂ (corps atmique) để hoạt động ở cơi Niết Bàn (Nirvana).

        2/- KIM THÂN   (corps  bouddhique)

để dùng ở cơi Bồ Đề (plan bouddhique).

        3/- THƯỢNG TRÍ (corps mental supérieur -  Mana supérieur) để dùng ở cơi Thượng Thiên (Thượng Giới).

        4/- HẠ TRÍ (corps mental inférieur - Mana inférieur) để dùng    cơi  Hạ Thiên (Thượng Giới).

        5/- THỂ VÍA (corps astral – Kâma) để dùng ở cơi Trung Giới.

        6/- THỂ PHÁCH (double éthérique – Linga Sharira) , và

        7/- XÁC THỊT (Sthula Sharira) để dùng ở cơi Hồng Trần. (Hạ Giới).     

        Đức Thượng Đế sanh hóa ra con người đă phải lắm công phu, nên Nhơn loại mới có đủ Linh Hồn (Tinh Thần) và Thể xác. Rồi con người phải tiến hóa lần hồi, luôn cả Sự Sống Tinh Thần lẫn H́nh Dáng Vật Chất (Evolution de la Vie et de la Forme), trải qua một thời gian rất lâu, đến ngày nay mới hiểu được một mớ Chân lư hay Luật Trời. Ta phải tinh luyện các Thể để tiện bề học tập, rút kinh nghiệm, mong đến ngày sáng suốt, tự do, thông hiểu toàn vẹn Luật Trời, trở thành một vị Tiên Trưởng, thoát ṿng sanh tử luân hồi.

        Con đường dài 7 phần, Nhơn loại đă đi được khỏi sáu phần rưỡi, bây giờ đang đi giữa đoạn thứ bảy để hoàn tất nhiệm vụ thiêng liêng.

        Nếu ta bơ thờ trễ nải th́ không xứng đáng mang danh là con của Thượng Đế. (Chúa Jésus đă nói: Chúng sanh đều là con của Đức Chúa Trời).

        Chúng ta đă biết trong dân gian Á Đông có tương truyền rằng: Con Người có Ba Hồn, Bảy Vía, hoặc Chín Vía, (Tam Hồn, Thất Phách), tức là công nhận Ta có ba phần Hồn và bảy phần Thể Xác. Nhưng nói như thế th́ mới trúng có hai phần, phải nói: Ta chính là Linh Hồn, chia làm 3 Ngôi, vốn là một phần thiêng liêng của Đức Thượng Đế tách ra và lần lượt tạo nên bảy Thể để dùng trong 5 cơi Trời. Ta sẽ thành chánh quả và trở về với Thượng Đế, đủ sức lập một Thái Dương Hệ mới.

        Linh Hồn hay Chơn Thần (Monade ou Esprit) ở tại cơi Tối Đại Niết Bàn và Đại Niết Bàn, nay muốn học hỏi cho thông suốt tất cả những công việc và Luật lệ ở các cơi thấp, nhưng v́ xuống thấp liền không được nên phải phân thân, tạo ra vị Chơn Nhơn (Ego,- Individualité) để nghiên cứu ở các cơi Niết Bàn, Bồ Đề và cơi Thượng Thiên. Chơn Nhơn là Linh Hồn thứ hai, là Đại diện của Chơn Thần, chỉ huy ba thể bất hoại (Tam Thể thượng: Triades supérieurs) là: Tiên Thể hoạt động ở cơi Niết Bàn, Kim Thân ở cơi Bồ Đề, c̣n Thượng Trí hoạt động ở cơi Thượng Thiên của Thượng Giới, nhưng Chơn Nhơn cũng không xuống được các cơi thấp hơn nữa. V́ cớ đó, Chơn Nhơn lại phải phân thân, tạo ra một Phàm Nhơn (Personnalité ou Soi inférieur) để điều khiển Hạ Trí, Vía, Phách và Xác thân. Phàm Nhơn là Linh Hồn thứ ba, hoạt động ở ba cơi thấp chót: dùng Hạ Trí để hoạt động ở cơi Hạ Thiên là bốn cảnh thấp của cơi Thượng Giới, dùng Vía để hoạt động ở cơi Trung Giới, c̣n Phách và Xác thân để hoạt động ở cơi Hồng Trần.

        Khi hồn thú đủ điều kiện để đầu thai vào xác Nhơn Loại th́ có đủ ba Linh Hồn là: Chơn Thần, Chơn Nhơn và Phàm Nhơn (Tinh Thần) với bảy Thể: Tiên Thể, Kim Thân, Thượng Trí, Hạ Trí, Vía, Phách và Xác Thân ( Vật chất có Sự Sống).

        Bảy thể là dụng cụ để Linh Hồn dùng hầu t́m hiểu, nghiên cứu, rút kinh nghiệm ở năm cơi Trời thấp. Linh Hồn nhơn loại đă học tập, trải qua một thời gian rất lâu dài, suốt 6 dăy Hành Tinh, ở trong xác thể 6 loài sinh vật, rồi đến dăy Hành Tinh thứ bảy (7ème chaine de planète) mới tạo đủ 7 thể và nhập vào xác thân Nhơn loại.

 

SỰ SỐNG TIẾN HÓA TỪ BỰC

 

        Tại mỗi Dăy Hành Tinh đều có đủ thể xác của muôn loài vạn vật, lập thành 7 loài chánh để cho Sự Sống (Tinh Thần – La Vie) nhập vào học tập, hoạt động tạo lần lượt từ Thể, mới đủ phương tiện để tiến đến bực toàn vẹn, v́ Sự Sống cũng có những bực cao thấp đủ hạng, do sự nhập vào thể xác trước, sau khác nhau.

        Bảy loài có liên quan mật thiết với nhau:

        1/- Loài Tinh Chất thứ nhất  ( 1er   règne élémental),

        2/- Loài Tinh Chất thứ nh́ (2ème règne élémental),

        3/- Loài Tinh Chất thứ ba (3ème règne élémental),

        4/- Loài Kim Thạch (règne minéral),

        5/- Loài Thảo Mộc (règne végétal), 

        6/- Loài Cầm Thú (règne animal),

        7/- Loài Người (règne humaine).

       

        Mỗi Dăy Hành Tinh có 7 bầu. Sự Sống hay Tinh Thần khởi đầu sanh ra trong xác thể Tinh Chất thứ nhất, ở Dăy Hành Tinh thứ nhất, tại bầu A, rồi kế đó sang qua bầu B, C, D, E, F đến bầu G là đủ 7 bầu. Hễ Sự Sống đi giáp 7 bầu là được một ṿng, gọi là một Cuộc Tuần Hoàn (une ronde), rồi lại bắt đầu đi ṿng nh́, cũng đi giáp 7 bầu. Cứ tiếp tục đi ṿng quanh như thế cho đến cuối ṿng thứ bảy (7è ronde) th́ các Sự Sống (Hồn hay Tinh Thần) ở trong 7 loài mới tiến lên được một bực. Sự Sống của 7 loài đều nghỉ một thời gian rồi mới đầu thai vào Xác thể 7 loài ở Dăy Hành Tinh thứ nh́ đă thành lập xong, nhưng v́ các Sự Sống hay Hồn nầy được lên lớp, nên nhập vào Xác thể loài kế trên, chớ không phải xác loài cũ. Dăy Hành Tinh trước không c̣n ai ở sẽ lần lần tan ră hết.

        Sự Sống tinh thần cứ tiến lên như thế, tiếp tục đi qua 7 Dăy Hành Tinh, lên 7 bực, tức là Sự Sống đầu thai vào đủ 7 Loài, đến loài chót là Nhơn Loại, mới đủ phương tiện để tu hành thành chánh quả.

        Nói cho đúng th́ Tinh Thần hay Sự Sống hoạt động ở sáu Dăy Hành Tinh đầu, chỉ là Ngôi Ba và Ngôi Nh́ của Đức Thái Dương Thượng Đế biểu hiện, nghĩa là Vật chất và Năng lực (Matière et Force) cùng với Sự Sống và H́nh Dạng (Vie et Forme) đồng tiến lên chậm chạp. C̣n Ngôi thứ Nhất hay Chơn Thần chưa nhập thế, nên các loài Kim Thạch, Thảo Mộc và Thú Cầm chỉ có Xác thể và Hồn Khóm sinh hoạt, chớ chưa có LINH HỒN như LOÀI NGƯỜI.

 

ĐỨC THƯỢNG ĐẾ

(Le Logos cosmique)

        Đức Thượng Đế là Đấng độc nhất vô nhị, không sanh mà có. Ngài lập ra Vũ Trụ, sanh ra các vị Đại La Thiên Đế, Thái Dương Thượng Đế v.v. . . cho đến toàn thể muôn loài vạn vật trong Vũ Trụ. Người ta gọi Ngài bằng những danh từ khác nhau: Thượng Đế, Ông Trời, Thái Cực Thánh Hoàng, Đức Chúa Trời, Đấng Tối Cao, Đấng Chí Tôn, Dieu, Logos Cosmique, Allah, Brahma, Ahura Mazda, Ra, Amitâbha, v.v. . . Dầu có muôn tên, nhưng cũng là một Đấng Duy Nhất, trí con người không tưởng tượng nổi, Ngài có pháp lực vô biên.

        Chỉ xem qua các ngôi tinh cầu vận hành đều đều trên không trung th́ đủ biết quyền năng của Ngài. Tất cả đều tuân theo một Luật của Vũ Trụ. Cả thảy đều không hề rời khỏi vị trí đă định sẵn cho chúng nó, nếu không vậy th́ chúng đă đụng nhau và bể nát hồi đời nào rồi, đâu c̣n tới ngày nay cho chúng ta thấy đây và học hỏi.

        Trong Vũ trụ, từ loài Kim thạch, Thảo mộc, Thú vật cho đến loài Người đều có Sinh lực của Thượng Đế ẩn tàng trong xác mới sống được. Nơi nào không có Tinh Thần Ngài nuôi dưỡng th́ không sanh sản được. Nó sẽ tan ră, trở thành các nguyên tử như hồi mới lập Vũ Trụ. Ngài là Sự Sống, và vạn vật ở khắp nơi đều phải có Sự Sống của Ngài mới tồn tại được. V́ vậy người ta mới nói muôn loài vạn vật tức là Ngài.

        Giáo lư Thông Thiên Học cũng công nhận Đức Thượng Đế có ba Ngôi như các Tôn giáo khác :

        Ngôi thứ Nhứt: 1er Logos : Toàn Phúc.

        Ngôi thứ Nh́: 2ème Logos : Minh Triết.

        Ngôi thứ Ba: 3ème Logos : Sự Sanh Tồn.

        Ấn Giáo gọi 3 Ngôi đó là:  Shiva, Vishnou, và  Brahma.

        Thiên Chúa Giáo gọi là: Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần.

        Hỏa Thần Giáo gọi là Ahura Mazda, Spento Mainyush, và Armaiti.

        Nho Giáo gọi là: Thái Cực, Lưỡng Nghi và Tứ Tượng.

        Đức Thượng Đế tạo lập Vũ Trụ hồi nào, không ai biết được. Duy có Ngài và 7 vị Đại La Thiên Đế biết mà thôi, và Vũ trụ cứ tiến măi đều đều. Nhưng Huyền-bí học đă tiết lộ rằng: Có một Sự Sống duy nhứt đời đời bất diệt, là Cội rễ sự Sanh tồn của hằng hà sa số những Tinh cầu với Muôn loài Vạn vật trên không gian.

        Ngày nào Sự Sống duy nhứt nầy ĺa khỏi các ngôi Tinh cầu th́ Vũ Trụ sẽ tối tăm mù mịt, tất cả những h́nh hài, đều tan ră, vạn vật đều chết hết, bởi v́ tất cả các ngôi mặt trời đều tắt hết một lượt.

        Ba Ngôi của Thượng Đế có 3 nhiệm vụ khác nhau:

        Ngôi thứ Nhứt (1er Logos cosmique) là cội rễ mọi sự Sanh Tồn. Ngài vốn Vô Ngă và không hiện ra.

        Ngôi thứ Nh́ (2ème Logos cosmique)  phân chia Âm Dương hay Tinh Thần và Vật Chất.

        Ngôi thứ Ba (3ème Logos cosmique) biến đổi Hổn-Ngươn Nhất-Khí  (Mulapra-

kriti) đặng lập 7 cơi Trời, tức là Vũ Trụ hữu h́nh, biểu tượng của Ba Ngôi.

        Ba Ngôi có ba trạng thái khác nhau:

        Trạng thái của Ngôi thứ Nhứt là Ư- chí, (Ychha, -Volonté).

        Trạng thái của Ngôi thứ Nh́ là Minh-Triết (Jnâna,- Sagesse).

        Trạng thái của Ngôi thứ Ba là Hoạt-động (Kriya,- Activité).

 

THÁI DƯƠNG HỆ

        Người ta cũng nói Thượng Đế tạo lập Vũ Trụ từ hồi vô thủy. Thời gian qua không biết đă bao lâu. Ngày nay chúng ta thấy đủ muôn loài vạn vật, hóa hóa sanh sanh không ngừng. Trong Vũ Trụ có hằng hà sa số tinh tú, trong đó có những Định tinh như ngôi mặt trời và những Hành tinh như Địa cầu, cứ xoay chuyển măi măi.

        Theo Huyền-bí học th́ các tinh tú sắp theo hệ thống Thái-Dương-Hệ (Système solaire), thuộc bảy Cung (Rayon).

        Mỗi Thái-Dương-Hệ gồm một ngôi mặt trời và 10 Hệ-Tiến-Hóa (Système d’évolution). Mỗi Hệ Tiến Hóa có 7 Dăy Hành Tinh, lần lượt được thành lập từ dăy, để cho 7 loài đầu thai và tiến hóa. Khi đến dăy thứ bảy là xong một Hệ Tiến Hóa.

        Trên mỗi Hành Tinh đều có đủ xác thể của bảy loài Sanh Hóa và Tiến Hóa như ở Địa Cầu. H́nh dáng các loài trên những Hành tinh đó chắc không giống nhau, ngôn ngữ cũng bất đồng, nhứt là sự tiến hóa th́ không đồng bực nhau, v́ có những Thái Dương Hệ sanh trước rất lâu và những Thái Dương Hệ mới sanh sau nầy. Lại có những Thái Dương Hệ lớn và Thái Dương Hệ nhỏ.

        Mỗi Thái Dương Hệ (Système solaire) do một Thái Dương Thượng Đế (Logos solaire) sanh ra. Ngài cũng chia làm Ba Ngôi như Đấng Tạo Hóa (Thượng Đế). Ngài có 7 vị Phụ tá là 7 vị Hành Tinh Thượng Đế (Logos planétaires), ngoài ra c̣n có các vị Thiên Đế, Thiên Tôn, các vị Phổ Tịnh Đại Đế, Ngọc Đế, Phật, Đại Thánh, Tiên  Trưởng, Đại Thiên Thần, Thiên Thần, v.v. . . giúp việc nữa.

        Những Thái Dương Hệ trên không trung đều liên quan với nhau, nhứt là những hệ thống thuộc một cung với nhau.

        Sự Sống (La Vie) cứ tiến hóa trong h́nh dạng 7 loài và tiếp tục từ Thái Dương Hệ nầy tới Thái Dương Hệ kia, cái sau nối cái trước, không hề dứt đoạn. Nhờ thế mà vạn vật mới tiến hóa được đến chỗ toàn thiện, hết lớp nầy th́ đến lớp khác.

        Thái Dương Hệ (Système solaire) của chúng ta đây cũng gồm có 10 Hệ Tiến Hóa (Système d’ évolution), đó là: 1/- Hỏa Vương Tinh Hệ (Système de Vulcain), 2/- Kim Tinh Hệ (Système de Vénus), 3/- Địa Cầu Hệ (Système de la Terre), 4/- Mộc Tinh Hệ (Système de Jupiter), 5/- Thổ Tinh Hệ (Système de Saturne), 6/- Thiên Vương Tinh Hệ (Système d’ Uranus), 7/- Thủy Vương Tinh Hệ ( Système de Neptune), và 3 Hệ không có đất cát, ta không thấy được nên không có tên.

 

THÀNH LẬP THÁI DƯƠNG HỆ

        Khi Đức THÁI DƯƠNG THƯỢNG ĐẾ (Logos Solaire) muốn tạo một Thái Dương Hệ, th́ Ngài chọn một nơi trong không gian để làm vị trí cho giang sơn của Ngài. Hào quang của Ngài chiếu tới đâu th́ chỗ đó là giới hạn vũ trụ của Ngài. Ngài phác họa một chương tŕnh, một bản đồ, gọi là Thiên Cơ, đầy đủ chi tiết, từ lúc sơ khởi cho tới lúc cuối cùng:

        a/- Ngày giờ thành lập 7 cơi của Thái Dương Hệ.

        b/- Những Dăy Hành Tinh và kỳ hạn hoạt động của chúng nó.

        c/- Kiểu mẫu những nhơn vật tức là h́nh thù, màu sắc các giống dân tộc, các loài cầm thú, thảo mộc, kim thạch và tánh chất. Mỗi kiểu mẫu phải thực hiện cách nào và vào thời kỳ nào, cho tới khi công việc hoàn tất, đúng với mực độ tiến hóa của chúng nó, đầy đủ chi tiết, không thiếu chi cả.

        Công việc đầu tiên của Đức Thái- Dương Thượng- Đế  là đem thần lực của Ngài thấm nhuần Nguyên Khí, làm cho nó có sự sống riêng biệt, khác hẳn với Sự Sống của chất khí làm ra các Thái Dương Hệ khác và có 3 đặc tánh gọi là 3 gu-na (gounas):

        1: Tịnh (Tamas) liên quan với Ư Chí.

        2: Ḥa Thanh (Sattva) liên quan với Minh Triết.

        3: Động (Rajas) liên quan với Bác Ái.

        Nhờ có 3 đặc tánh nầy, Nguyên Khí mới biểu hiện ra được.

        Bắt đầu, Ngôi Thứ Ba (3è Logos solaire) thi hành nhiệm vụ của Ngài, tức là LUỒNG SÓNG SANH HÓA THỨ NHẤT (1ère Vague de Vie). Ngài dùng Thần lực gọi là Fohat, xoi lủng Nguyên Khí, làm ra hằng hà sa số những lỗ trống, pháp môn gọi là những bọt Koilon (bulles de Koilon)

        Mỗi bọt Koilon là một lỗ trống trong Nguyên Khí (Koilon), nhưng thật sự nó là trung tâm chứa đựng Tâm Thức của Ngôi thứ Ba. Ngài dùng nó để tạo ra 7 thứ Nguyên tử căn bản, để thành lập 7 cơi Trời và các cảnh (Plans et Sous-plans).

        Bảy cơi đó là:

        1/- Cơi Tối Đại Niết Bàn hay Thái Cực (Adi) bằng chất Nguyên khí. 

        2/- Cơi Đại Niết Bàn hay là Lưỡng Nghi (Anupadaka), bằng chất Tiên Thiên Khí.

        3/- Cơi Niết Bàn hay là Tứ Tượng (Atmique), bằng chất Âm Dương Khí.

        4/- Cơi Bồ Đề hay Trực Giác (Boudhique), bằng chất Thái Thanh Khí.

        5/- Cơi Thượng Giới hay là Trí Huệ (Plan mental), bằng Thượng Thanh Khí.

        6/- Cơi Trung Giới hay Dục Giới (Plan astral), làm bằng chất Thanh Khí.

        7/- Cơi Hạ Giới hay Hồng Trần (Plan physique) làm bằng chất Dĩ Thái (éther), chất hơi, chất đặc và chất lỏng.

        Mỗi cơi đều chia ra 7 cảnh (7 sous plans).

        Nguyên tử căn bản (atome ultime) của 7 cơi khác nhau tùy theo số bọt Koilon, nên Nguyên tử căn bản cơi Hồng Trần nặng nhứt v́ nó chứa nhiều bọt Koilon hơn hết.

        Nguyên tử căn bản Hồng Trần phải biến đổi ra nhiều lần nữa mới thành Nguyên tử hóa học (Atome chimique). Khoa học trần gian hiện nay mới phân tích được Nguyên tử hóa học,thấy có hai phần: chính giữa là một hột nhân (noyau), chung quanh hột nhân có những âm điện tử (électrons). Hột nhân cũng có 2 phần: những Dương điện tử (Protons) và Trung ḥa tử (Neutrons).

        Khi lập xong 7 cơi Trời th́ Ngôi thứ Nh́ (2è Logos solaire) bắt đầu làm việc. Ngài xạ xuống một luồng Thần lực để tạo ra các H́nh dạng và Sự Sống (Vie et Forme). Thần lực nầy gọi là LUỒNG SÓNG SANH HÓA THỨ NH̀ (2è Vague de Vie).

        Luồng sóng sanh hóa thứ Nhứt tạo ra các Nguyên tử c̣n ở trong thời kỳ hổn độn. Luồng sóng sanh hóa thứ Nh́ mới sắp đặt sự rung động của nguyên tử cho có trật tự, cũng như người thợ dùng những vật liệu đă có sẵn để chế tạo các đồ dùng. Ngài tạo ra các h́nh dạng xác định và có Sự Sống tức là Muôn loài, Vạn vật. Ngày nào Sự Sống nầy không thấm nhuần nữa th́ h́nh dạng sẽ tan ră, trở thành Nguyên tử. C̣n Sự Sống vẫn không mất. Nó sẽ thấm nhuần một h́nh dạng khác, tốt đẹp hơn, và cứ như thế măi, Sự Sống càng ngày càng phát triển th́ h́nh dạng các loài cũng càng ngày càng tiến hóa, càng mảnh mai đẹp đẽ hơn trước để tương xứng với Sự Sống bên trong.

        H́nh dạng nào không theo kịp sự tiến triển của Sự Sống bên trong th́ H́nh dạng đó sẽ bị loại ra.

        Tại cơi Trần, thần lực của Ngôi thứ Nh́ gọi là Sinh Lực (Prana), từ trên tuôn xuống tăng cường, nuôi dưỡng Sự Sống và H́nh Dạng.

        Sự Sống hay LUỒNG SÓNG SANH HÓA THỨ NH̀ (2è Vague de Vie) có 7 luồng năng lực hay là Triều Lưu Sanh Hóa (courant de Vie), tạo ra 7 loài trong Vũ Trụ, có sự liên quan mật thiết với nhau :

        1/- Loài Tinh Chất thứ Nhất (1ère Essence élémentale), ở tại cơi Thượng Thiên (Thượng Giới).

        2/- Loài Tinh Chất thứ Nh́ (2è Essence élémentale), ở tại cơi Hạ Thiên của Thượng Giới.

        3/- Loài Tinh Chất thứ Ba (3è Essence élémentale), ở tại cơi Trung Giới.

        4/- Loài Kim Thạch

        5/- Loài Thảo Mộc

        6/- Loài Cầm Thú 

        7/- Loài Người.

        Bốn loài sau (Kim Thạch, Thảo Mộc, Cầm Thú, Loài Người), đều sinh hoạt tại cơi Trần. Ngoài 7 loài nầy ra c̣n có nhiều loài khác nữa, như các Thiên Thần và những loài kỳ lạ, không cùng chung đường tiến hóa với loài Người.

        Mỗi loài đều phải sanh sanh, hóa hóa, hoạt động trọn một thời gian sinh hoạt của một Dăy Hành Tinh th́ Sự Sống hay Tinh Thần mới tiến lên được một bực.

 

XÁC THÂN CÁC LOÀI Ở DĂY ĐỊA CẦU

        Xác thân của 7 loài ở mỗi Hành Tinh th́ bằng chất khí đă tạo ra Hành Tinh đó, nên tại bầu A và bầu G th́ 7 loài ở trong xác thân bằng chất Thượng Thanh Khí. Ở tại bầu B và bầu F th́ xác thân bằng chất Thanh Khí. Đến khi sanh ra tại bầu C (Hỏa Tinh), bầu D (Địa Cầu) và bầu E (Thủy Tinh), th́ xác thân bằng chất Hồng Trần, tức là bằng Dĩ thái (éther), chất đặc, chất lỏng và chất hơi.

 

TIẾN ĐẾN BỰC NHƠN LOẠI

        Trong thời gian sinh hoạt của một Dăy Hành Tinh (période d’une chaine) th́ Sự Sống (Tinh Thần) ở trong các loài đều phải đi giáp 7 bầu, từ bầu A, B, C, D. E, F, đến G là đủ được một ṿng, gọi là một Cuộc Tuần Hoàn (une ronde), Tinh Thần hay Sự Sống (La Vie) đi, chớ xác thân các loài không đi. Hễ đến bầu nào, th́ có Xác thân tương ứng để cho Tinh Thần hay Sự Sống nhập vào học tập. Hết ṿng thứ nhứt, các loài nghỉ một thời gian, rồi lại bắt đầu đi ṿng nh́, cũng từ bầu A đến bầu G, liên tiếp như thế, được 7 ṿng (7 rondes) tức là hết bảy Cuộc Tuần Hoàn th́ Dăy Hành Tinh đó đến ngày phải tan ră, và có một Dăy Hành Tinh khác vừa thành lập xong, sẵn sàng cho Sự Sống các loài ở Dăy Hành Tinh cũ sang qua để tiếp tục Tiến Hóa.

        Chừng đó Sự Sống của 7 loài kể trên đều tiến lên một bực, tức là Sự Sống ở trong loài Tinh Chất Thứ Nhất tại Dăy thứ nhất, khi sang qua Dăy Hành Tinh kế, sẽ nhập vào Xác thân Tinh Chất thứ Nh́. Sự sống của Tinh Chất thứ Nh́ qua dăy mới, th́ được nhập vào Tinh Chất thứ Ba. Sự Sống trong Tinh Chất thứ Ba đầu thai vào xác Kim Thạch. Sự Sống trong Kim Thạch hay Hồn Khóm Kim Thạch được đầu thai vào xác Thảo Mộc. Hồn Khóm loài Thảo Mộc đầu thai vào xác loài Cầm Thú và Hồn Khóm loài thú đủ điều kiện được đầu thai vào xác thân Nhơn Loại. C̣n Linh Hồn loài Người toàn thiện được giải thoát, tự do lựa chọn con đường để tiến lên nữa.

        Khi sang qua Dăy Hành Tinh thứ Nh́ th́ những người làm tṛn phận sự đắc quả Chơn Tiên, sẽ đi theo con đường tiến hóa riêng, chỉ c̣n lại một số ít vị tự nguyện ở lại để giúp cho loài người mới thoát kiếp thú.

        Những người bê trễ, không gắng công học tập, tu tĩnh, bị rớt khi có cuộc phán xét cuối cùng, sẽ bị ngưng lại, không được đi đầu thai nữa. Họ bị giữ ở cơi Niết Bàn, đợi đến khi Dăy Địa Cầu kế tiếp thành lập và nhơn loại ở Dăy nầy tiến lên gần ngang hàng với họ th́ họ mới được đi đầu thai để tu hành tiếp cho đến khi được Giải Thoát.

        Tại Dăy Hành Tinh mới nầy c̣n thiếu Sự Sống của loài Tinh Chất thứ Nhất th́ Đức Thái Dương Thượng Đế sẽ sanh hóa ra cho đủ 7 loài như các Dăy khác.

         Bảy loài cứ tiến hóa như thế cho đến ngày toàn thiện, toàn năng. Nếu ở Thái Dương Hệ nầy học chưa xong th́ chờ Thái Dương Hệ sau học tiếp.

        Hễ Sự Sống trải qua được một Dăy Hành Tinh th́ tiến lên được một bực, tôi xin thí dụ một cuộc diễn tiến của Nhơn loại để cho dễ hiểu, dễ nhớ. Khởi đầu, tại Dăy Hành Tinh thứ Nhất th́ Con người là Sự Sống sinh hoạt trong loài Tinh Chất thứ Nhất. Khi sang qua Dăy Hành Tinh thứ Nh́ th́ Sự Sống nầy được đầu thai vào xác loài Tinh chất thứ Nh́. Qua Dăy Hành Tinh thứ Ba th́ Sự Sống được đầi thai vào xác loài Tinh chất thứ Ba.

        Tới Dăy Hành Tinh thứ Tư th́ Sự Sống đầu thai vào loài Kim Thạch. Đến đây th́ Sự Sống Tinh Thần được gọi là Hồn Khóm, và sanh thêm được cái Phách bằng chất Dĩ Thái (Ether) và một phần Đối thể (Cái Vía: contre partie) bằng chất Thanh Khí (matière astrale), nhưng chưa dùng được. Sang qua Dăy Hành Tinh thứ Năm th́ Sự Sống hay Hồn Khóm Kim Thạch được đầu thai vào xác thân Thảo Mộc, có một cái Phách và một cái Vía mới tượng ra bằng chất Thanh Khí của cơi Trung Giới.

        Sang qua Dăy Hành Tinh thứ Sáu, Sự Sống hay Hồn Khóm Thảo Mộc được đầu thai vào xác thể Thú Cầm (động vật), có Phách, Vía và thêm Hạ Trí mới được sanh ra bằng chất Thượng Thanh Khí thấp (matière mentale inférieur) của cơi Thượng Giới. Loài Thú có trí khôn, biết bắt chước, vâng lời, nhưng chưa biết suy luận, tính toán mưu kế, biết sợ sệt và oán hận người hành hạ nó, cũng như biết mến thương người săn sóc nó.

        Mỗi con thú có một Tiểu Hồn , khi nó chết th́ Tiểu Hồn nhập vào Đại Hồn hay Hồn Khóm để chia sớt đồng đều các kinh nghiệm của nó cho toàn Hồn Khóm. Chừng nào một con thú sanh ra th́ Hồn Khóm cho một Tiểu Hồn nhập xác.

        Những con thú được ở gần Nhơn Loại, nhờ t́nh thương, trí thức hoặc ư chí của con người giúp cho chúng nó mở mang nhiều tánh tốt, như khôn ngoan, trung tín, tríu mến, vâng lời, hy sinh, v.v. . . Những tính tốt nầy giúp con thú mau sanh cá tánh để được đầu thai làm người. Khi con thú tiến hóa thật tột bực cao th́ Tiểu Hồn của nó không nhập vô Hồn Khóm nữa mà tách riêng ra để chờ dịp đầu thai vào hàng Nhơn Loại.   

        Sang qua Dăy Hành Tinh thứ Bảy th́ Tiểu Hồn của loài Thú đă tạo đủ Phách, Vía, Hạ Trí và Cá tánh, sẵn sàng để nhập vào xác Nhơn Loại. Trong khi Hồn Thú lo cho đủ điều kiện để làm người th́ Ngôi thứ Nhất (1er Logos) đă cho Chơn Thần nhập thế, ấy là LUỒNG SÓNG SANH HÓA thứ BA (3è Vague de Vie). Chơn Thần ở tại cơi Đại Niết Bàn xuống cơi Niết Bàn, nhờ Chơn Nhơn đại diện, tới cơi Bồ Đề để chờ con thú mở Hạ Trí, sanh cá tánh, liên hiệp với Thượng Trí, tạo ra Nhân Thể (corps causal). Tới đây, Ba Ngôi mới hiệp nhứt. Hồn thú nhập vào xác thân Nhơn Loại và không bao giờ bị bắt buộc đầu thai làm thú nữa. Ban đầu vào xác mới tạo thành, kế đó là dân dă man, rồi lần lần tiến lên các dân tộc Bán khai, sau biết tu hành, mở Trí khai Tâm, hiểu được Luật Trời, hy sinh, phụng sự để đến mục đích cuối cùng là Đắc Thành Chánh Quả.

 

NHỮNG HỘT NGUYÊN TỬ TRƯỜNG TỒN 

        Những hột Nguyên Tử Trường Tồn cũng gọi là hột LƯU TÁNH NGUYÊN TỬ v́ nó ghi đủ các kinh nghiệm đă học hỏi, tánh nết, hạnh kiểm, tŕnh độ tiến hóa của Linh Hồn.

        Mỗi khi con người đi đầu thai lại th́ các vị Thiên Thần chiếu theo các Nguyên tử trường tồn nầy để tạo Xác, Phách, Vía và  Hạ Trí mới, đúng y như  tŕnh độ kiếp trước, để tiếp tục học thêm những điều mới nữa.

        Chơn Thần ở cơi Đại Niết Bàn có ba trạng thái là: Ư Chí, Minh Triết và Hoạt Động. V́ không xuống thấp được, Chơn Thần phải phân thân để xuống. Nhờ có Thiên Thần chuyên môn giúp đỡ, đem Ư Chí của Chơn Thần hiệp với Nguyên tử Atma cơi Niết Bàn hóa thành hột Nguyên Tử Trường Tồn Atma (của Tiên Thể), rồi Thiên Thần tiếp đưa làn điển Minh Triết hiệp với Nguyên tử Buddhi cơi Bồ Đề tạo thành ra hột Nguyên Tử Trường Tồn Buddhi (của Kim Thân). Kế tiếp, Thiên Thần giúp đưa làn điển thứ ba của Chơn Thần, Hoạt động, hiệp với Nguyên Tử Manas của cơi Thượng Thiên làm thành hột Nguyên Tử Trường Tồn Manas (của Thượng Trí).  

        Do đó người ta gọi Atma, Buddhi, Manas là tia sáng của Chơn Thần xẹt xuống ba cơi dưới: Niết Bàn, Bồ Đề và Thượng Thiên.

        Chơn Thần mới hoạt động được yếu ớt ở ba cơi nầy, chỉ nhờ  3 hột Nguyên Tử

Trường Tồn đă tạo thành trong tia sáng, người ta cũng gọi nó là CHƠN NHƠN hay là Tam-Thể-Thượng (Triades supérieurs), chỉ huy Tiên Thể, Kim Thân và Thượng Trí. Nó khởi sự rung chuyển dưới khí nóng của Hư-vô.

        Sau khi vận chuyển một thời gian khá lâu, Chơn Nhơn mới phóng tia sáng xuống ba cơi dưới là: Hạ Thiên, Trung Giới và Hồng Trần. Các tia sáng nầy có bọc chất khí cơi Bồ Đề, tức là Thái Thanh Khí (Matière boudhique) màu vàng chói phi thường nên có tên là Kim Quang Tuyến (Sutrâtma).

        Lúc ban đầu, sợi chỉ Sutrâtma (Kim Quang Tuyến) kết dính ba hột Lưu Tánh Nguyên Tử của Tam-Thể-Thượng như xâu chuổi phất phơ trong 7 luồng sinh lực, chưa bám được vào đâu. Các vị Thiên Thần mới giúp đỡ, gom các chất khí cơi Hạ Thiên (plan mental inférieur) cho nhập vào sợi Kim-Quang-Tuyến để làm ra hột Lưu-Tánh Nguyên-Tử của Hạ Trí (Manas inférieur).

        Những  Tinh chất của loài Tinh hoa thứ nh́ (2è règne élémental) bị rút gom chung quanh hột Nguyên Tử Trường Tồn Hạ Trí, rồi lại ră đi, kế rút gom lại nữa, cứ tiếp tục hợp tan. Nhờ có sự chuyển động đó hột Lưu Tánh Nguyên Tử Hạ Trí mới rung chuyển, trí thức mới lần lần khai mở hầu đem tư tưởng cao đẹp của Hạ Trí lên đến Thượng Trí.

        Sợi Kim Quang Tuyến do Ngôi Buddhi cùng với Nguyên Tử Hạ Trí đi xuống nữa, đến cơi Trung Giới th́ Thiên Thần đem hột Nguyên Tử Thanh Khí (atome astrale) gắn vào sợi dây ấy để làm trung tâm vĩnh viễn của nó. Đó là hột Nguyên Tử Trường Tồn của cái Vía. Hột Nguyên Tử nầy cũng nhờ Thiên Thần gom loài Tinh chất thứ ba (3è règne élémental) đến bao bọc chung quanh nó. Tinh chất nầy cũng khi hợp khi tan, vận chuyển không ngừng, và nhờ đó các tâm thức của hột Nguyên Tử Trường Tồn cái Vía mới khởi rung chuyển và làm thức tỉnh lần lần những cảm giác c̣n mập mờ, hầu vượt lên đến hột giống Bồ Đề. Trải qua một thời gian rất lâu, hột Lưu Tánh Nguyên Tử của cái Vía tập rung động đồng nhịp với sự cảm giác của Bồ Đề và sau cùng thực hiện được sự cảm giác nầy.

        Sợi Kim Quang Tuyến ở cơi Trung Giới có 2 hột Nguyên Tử Trường Tồn của Hạ Trí và cái Vía lại tḥng xuống cơi Hồng Trần để chiếm thêm hột Nguyên Tử Trường Tồn Hồng Trần để làm trung tâm vĩnh viễn của nó ở cơi Trần. Chung quanh hột Nguyên Tử nầy, chất dĩ thái cũng kết hợp chặt chẽ với nhau hơn, nên xác thịt con người lâu tan ră hơn thể Vía và Hạ Trí.

        Đến lúc nầy, hột Lưu Tánh Nguyên Tử Hồng Trần mới khởi đầu tiến hóa. Ấy là Tam-Thể-Hạ hay Phàm Nhơn (Triades inférieurs) được sanh ra với ba hột Lưu Tánh Nguyên Tử: Manas (Hạ Trí), Kâma (Vía), Sthula (Xác Thân).

        Từ đây, sợi Kim Quang Tuyến đă mở rộng cho Sinh lực của Chơn Nhơn tuôn xuống dồi dào. Tia Sáng Chơn Thần càng chói sáng hơn. Hột Lưu Tánh Nguyên Tử Thượng Trí càng phát triển và rung chuyển mạnh mẽ, khiến hột Nguyên Tử Hạ Trí của con thú cũng rung chuyển theo, tạo thành 2 luồng xoay vần như gió trốt, luồng trên của Thượng Trí, luồng dưới của Hạ Trí. Hai luồng gió trốt nầy gặp nhau và hiệp nhứt rồi lần lần quay chậm lại, tạo thành một lớp vỏ mảnh mai tức là cái Thể của Thượng Trí, hay Nhân Thể (corps causal).

        Tới đây Luồng Sóng Sanh Hóa của Ngôi Ba và Ngôi Nh́ tiến lên hiệp nhứt với Luồng Sóng Sanh Hóa của Ngôi Nhứt.

        Khi Nhân Thể được tạo ra rồi th́ Tam Thể Thượng mới có thể điều khiển và giúp đỡ các Hạ thể đắc lực nhiều hơn trước.

        Khi Con Người c̣n sống, có đủ Xác, Phách, Vía và Hạ Trí với ba hột Nguyên Tử Trường Tồn. Sinh lực (Prana) theo chi nhánh của đường Kim Quang Tuyến xuống nuôi Xác thịt. Tới khi chết th́ sợi Kim Quang Tuyến rút thun lại. Chỗ nào không có sợi Kim Quang Tuyến th́ tế bào sẽ chết và tan ră. Đường Kim Quang Tuyến đang lần ra khỏi xác thịt, cuốn sanh lực theo, rồi thun lại đặng bọc hột Nguyên Tử Trường Tồn của Xác Thịt.

        Chúng nó rút  lên đầu theo đường chính giữa xương sống gọi là Sushumna-Nada, lên đỉnh đầu, theo chỗ khớp xương lư-đỉnh cốt (pariétal) và hậu-chẩm cốt (oc

cipital) mà bay ra khỏi xác.

        Những Tia Sáng của Kim Quang Tuyến siết chặt hột Lưu Tánh Nguyên Tử của Xác thịt như con nhộng nằm trong ổ kén. Nó nằm yên như vậy cho tới chừng con người đi đầu thai nó mới khởi hoạt động lại.

        Khi cái Vía ră rồi th́ sợi Kim Quang Tuyến bọc luôn hột Lưu Tánh Nguyên Tử của cái Vía và rút lên cơi Hạ Thiên. Đến khi Hạ Trí tan ră nữa th́ sợi Kim Quang Tuyến bọc luôn cả ba hột Lưu Tánh Nguyên Tử của Hạ Trí, Vía và Xác Thịt, rút vào Nhân Thể.

        Chừng Con Người đầu thai lại, Chơn Nhơn bắt hột Lưu Tánh Nguyên Tử của Hạ Trí vận chuyển th́ bọc Kim Quang Tuyến mới lại chuyển động, để tạo ra Hạ Trí mới, rồi đến cái Vía mới và cái Phách mới cho Xác Thân mới. 

NHƠN LOẠI HIỆN TẠI  

        Muốn được đầu thai vào xác thân nhơn loại th́ Tinh Thần hay Sự Sống phải học tập hoạt động trải qua suốt 6 dăy Hành Tinh, và đầu thai vào 6 loài đă kể ở trên, đến dăy thứ bảy mới được nhập vào xác Nhơn Loại. Nhưng Địa Cầu Hệ của chúng ta (Système de la Terre) mới thành lập đến dăy thứ Tư, mà chúng ta đă lên đến bực Nhơn Loại th́ chúng ta không phải khởi sanh từ Dăy thứ Nhứt của Địa Cầu Hệ, mà chúng ta đă được sanh ra ở một Thái Dương Hệ trước.

        Khi một Hệ Tiến Hóa (Système d’évolution) của Thái Dương Hệ trước thành lập đến Dăy Hành Tinh thứ Năm th́ Đức Thái Dương Thượng Đế đó sanh ra Sự Sống của chúng ta và cho hoạt động trong loài Tinh Chất thứ Nhất.

        Qua Dăy Hành Tinh thứ Sáu, th́ Sự Sống chúng ta tiến lên Xác loài tinh chất thứ Hai.

        Qua Dăy Hành Tinh thứ Bảy th́ Sự Sống chúng ta đầu thai vào loài Tinh chất Thứ Ba.

        Khi Sự Sống Tinh Chất thứ Ba nầy (tức là chúng ta) đi đủ 7 Cuộc Tuần Hoàn của Dăy thứ Bảy, th́ Thái Dương Hệ đó đă xong công tác và tan ră.

       Bấy giờ, cuộc tiến hóa của chúng ta phải ngưng lại một thời gian, chờ Đức Thái Dương Thượng Đế của chúng ta hiện nay thành lập Thái Dương Hệ nầy. Chúng ta được đầu thai vào loài Kim Thạch ở Dăy Địa Cầu thứ nhứt. Khi đến Dăy Địa Cầu thứ hai th́ chúng ta đầu thai vào loài Thảo Mộc. Qua Dăy Địa Cầu thứ Ba, được gọi tên là Dăy Nguyệt Tinh (Chaine Lunaire: Dăy Mặt Trăng) th́ chúng ta được đầu thai vào Xác thân loài Cầm Thú. Nhờ làm tṛn bổn phận, nên khi sang qua Dăy Địa Cầu thứ Tư nầy, th́ chúng ta được đầu thai vào xác Nhơn Loại.

        Hiện nay Nhơn Loại đă đi đến giữa cuộc tuần hườn thứ tư (4è ronde) và đang ở tại bầu thứ Tư (bầu D: Bầu Địa Cầu). Hồn thú bị ngưng lại không c̣n đầu thai vào xác Nhơn loại nữa. Các giống dân dă man sẽ tiêu diệt v́ không có hồn thú nào được nhập vào xác Con Người. Chúng phải chờ đến Dăy Hành Tinh sau mới được tiếp tục tiến lên nữa. Hồn Nhơn Loại tại Địa Cầu, đầu thai từ giống dân chánh thứ nhất nay đă tiến đến nhánh thứ Năm của giống dân chánh thứ Năm. Hiện giờ nhánh thứ Sáu đă bắt đầu sanh ra đồng thời với giống dân chánh thứ Sáu ở nhiều nơi trên Địa Cầu, đông nhất là ở vùng Californie bên Hoa Kỳ (Mỹ). Tại đây, người ta đă để ư thấy có những đám trẻ 9, 10 tuổi học hỏi thông minh lạ thường, những trẻ khác 13, 14 tuổi học theo không kịp, đến nỗi cần phải mở những lớp riêng cho đám trẻ đó học.

        Nếu chúng ta không chuyên cần, t́m ṭi học hỏi từ vật chất đến tinh thần, nếu không luyện tập Trí và Tâm cho cao thượng th́ không thể nào theo kịp sự tiến bộ vật chất vượt bực của nhơn loại hiện tại được.

        Hiện nay khoa học vật chất thuộc Hạ Trí đă tiến lên quá cao như Vệ Tinh nhân tạo, phi thuyền không gian v.v. . . rồi đến kỷ nguyên Huyền Bí Học, Tinh thần  cũng 

sẽ tiến vượt bực hơn nữa. Chúng ta sẽ thấy nhiều điều lạ lùng huyền diệu. Nếu chúng ta bê tha, để ngày giờ trôi qua vô ích trong khi các Linh Hồn siêng năng tiến tới không ngừng th́ chúng ta có thể bị rớt lại vào kỳ Phán Xét cuối cùng, giữa Cuộc Tuần Hoàn thứ Năm.

 

KẾT LUẬN

        Chúng ta do Đức Thái Dương Thượng Đế sanh ra, nguồn gốc từ ba Ngôi của Thượng Đế. Ngôi Ba và Ngôi Nh́ xuống trước, tạo h́nh hài và Sự Sống cho Vạn vật hay Bảy Loài. Chúng ta khởi đầu ở trong Tinh Chất thứ Nhất, rồi cứ lần lượt tiến hóa, từ loài nầy đến loài kia, khi đủ điều kiện hiệp nhứt được với Chơn Thần, thuộc Ngôi thứ Nhất, th́ chúng ta được vào hàng Nhơn Loại. Bảy thể, hay Xác, Phách, Vía, Hạ Trí, Thượng Trí, Kim Thân và Tiên Thể là những dụng cụ để Ta (Linh Hồn) dùng, hầu học hỏi cho rành các Luật Trời và tập hành động cho khéo léo hoàn toàn,  nhưng v́ Linh Hồn chưa quen sử-dụng các Thể, như ta thấy hiện nay, nên để chúng nó làm theo thói quen ích kỷ, mới tạo thành tội lỗi. Khi các Thể đă rút kinh nghiệm, biết tuân theo Linh Hồn, biết lo tránh các sai lầm, tức là Con Người đă bước đi trên đàng ĐẠO.

        Chúng ta là những phần tử thiêng liêng của Thượng Đế xuống Trần để học tập cho thông hiểu các Luật Sanh Hóa và Tiến Hóa trong Vũ Trụ, nên đă đầu thai lần lượt vào đủ bảy loài trong Vũ Trụ. Chúng ta đă chịu gian lao học tập và rút kinh nghiệm được hơn sáu phần bảy con đường th́ không lư ǵ nay lại chùng bước vào đoạn đường chót để thua chúng bạn và bị rớt lại lúc phán xét cuối cùng. Chúng ta phải suy luận, nghiền ngẫm, phân biệt kỹ lưỡng để làm chủ Xác, Vía, Trí, th́ các hạnh kiểm tốt sẽ mở mang lần lần. Phải tập mở rộng ḷng thương các loài cầm thú, thảo mộc, v́ chúng nó là em út của chúng ta, ngày sau chúng nó cũng sẽ đi đến bực nhơn loại như ta. Khi đă được sáng suốt và có ḷng Từ-Bi Bác-Ái th́ Tâm, Trí ta sẽ phát triển lẹ làng, sớm được vào hàng Đệ-Tử Tiên.

        Chừng đó chắc chắn ta sẽ được giải thoát. Ngày đắc thành chánh quả không c̣n xa.

        Nguyện cầu Vạn vật Thái b́nh.

TRÚC LÂM

và TRI THIỆN cư sĩ.

 

HOME  sách   TIỂU SỬ    BẢN TIN   H̀NH ẢNH   thIỀN    BÀI VỞ   THƠ   gifts   TẾT 2006  QUEST  MAGAZINES